Ga naar de inhoud

De Vrienden van Feyenoord: de minst transparante partij binnen de volksclub

Feyenoord en geld: al decennia lang zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ooit was de grootste voetbalclub van Rotterdam ook de grootste en rijkste club ter wereld, later dreigden meermaals faillissementen. Het laatste bankroet werd afgewend door de ‘Vrienden van Feyenoord’ (VvF), misschien wel de minst transparante partij binnen de volksclub. Wie zijn deze ‘Vrienden’ en wat voor overeenkomst sloten zij met de club? Hoe staat Feyenoord er sinds de komst van de investeerders precies voor en hoe ziet de toekomst er uit? Antwoorden zijn moeilijk te vinden.
Aan het einde van een herfstige middag ergens eind oktober 2010 wordt de reguliere programmering van TV Rijnmond plotseling onderbroken om live over te schakelen naar de perszaal in De Kuip. Op de televisie verschijnt, al zittend naast Feyenoords directeuren Leo Beenhakker (technisch) en Eric Gudde (algemeen), het hoofd van Pim Blokland: grijs achterover gekamd haar, stoppelbaard en bril op de neus. De boodschap van de miljonair, die zijn vermogen vergaarde met de verkoop van spanbanden, is even duidelijk als euforisch: een groep investeerders, met hemzelf als vertegenwoordiger, gaat een eerste kapitaalinjectie doen van zo’n € 17 miljoen, een bedrag dat uiteindelijk moet oplopen tot € 30 miljoen. Dit moet zorgen voor meer ademruimte in de begroting van het dan in financiële nood verkerende Feyenoord. De Vrienden van Feyenoord (VvF) zijn geboren.
In juli 2012 wordt die € 30 miljoen bereikt. In ruil hiervoor krijgen de VvF 49,9 procent van de aandelen van de club in handen. Blokland neemt namens de VvF zitting in de Raad van Commissarissen (RvC).
Wie de Vrienden van Feyenoord nu eigenlijk zijn is een vraag die is in te delen in de categorie met vragen als: wat is het recept van Coca Cola? Zowel Feyenoord als de VvF houden, zoals afgesproken, strikt geheim wie er deel uit maken van de groep én hoeveel investeerders zich überhaupt ‘Vriend’ mogen noemen. Meerdere namen verschenen tot dusverre in de media, maar alleen Blokland treedt in de openbaarheid. Van de groep mensen die Feyenoord redde en die, op papier, bijna de helft van de club in handen heeft, kennen de Feyenoord-supporters dus slechts één gezicht…

Twee jaar lang winstcijfers

De kapitaalinjectie lijkt in elk geval effect te sorteren: vier jaar geleden lag de schuldenpost nog boven de € 40 miljoen en had de club een negatief eigen vermogen van € 35 miljoen, maar inmiddels hebben de rode cijfers een donkerder tint. Dat bleek eind september wel, toen Feyenoord Rotterdam N.V. voor het tweede opeenvolgende jaar winstcijfers presenteerde in de jaarrekening. Waar de winst over het seizoen 2011-12 € 6,5 miljoen betrof, werd er over de afgelopen voetbaljaargang weer een netto winst geboekt: € 2,7 miljoen ditmaal. Daarnaast is het eigen vermogen van Feyenoord, dat over het seizoen 2010-11 maar liefst € 21,1 miljoen negatief was, teruggebracht tot ‘slechts’ € 6,2 miljoen negatief. De totale schulden? Ook die namen af.

Infographic financiën Feyenoord
Infographic financiën Feyenoord

De VvF lijken dus een geschenk uit de (voetbal)hemel en dat is ook de Feyenoord-supporters niet ontgaan. Met een groot spandoek, met daarop de beeltenis van Blokland, werden in 2010 tijdens de thuiswedstrijd tegen Roda JC de VvF uitgebreid bedankt (foto & foto). Waar was Feyenoord immers geweest zonder de steun van deze groep investeerders? Ook de RvC, waar Blokland nu dus zelf zitting in neemt, is de VvF ‘zeer erkentelijk voor hun inspanningen en kapitaalstortingen’, zo valt te lezen in de laatste drie jaarverslagen.

Ere wie ere toekomt

Opvallend is dat vooral de Feyenoord-directie, in de persoon van algemeen directeur Eric Gudde, bij de presentatie van de jaarcijfers de eer voor de schuldensanering opeist: ‘De gecontinueerde strakke bedrijfsvoering heeft er toe geleid dat Feyenoord de schulden in enkele jaren drastisch heeft teruggebracht. (…) De totale schulden zijn eveneens enorm afgenomen en wel van €43 mln. op 30 juni 2010 naar zo’n € 8.9 mln. per 30 juni 2013.’
Ongetwijfeld leverden Gudde en consorten de laatste jaren goed werk: waar de operationele kosten (bijvoorbeeld: salarissen en afschrijvingen) in 2007-08 ruim € 50 miljoen(!) bedroegen, waren deze in 2011-12 afgenomen tot zo’n € 35 miljoen.
Toch is enige nuance op zijn plaats, met name op het gebied van de schuldensanering. Omdat de rentelasten de afgelopen jaren flink daalden (van € 1,5 miljoen in 2011 naar € 230.000 dit jaar), is het aannemelijk dat de kapitaalinjectie van de VvF bijna volledig richting schuldsanering is gegaan. De afname van de totale schulden van € 43 miljoen naar € 8,9 miljoen is dus vooral het resultaat van deze kapitaalinjectie. Slechts € 4,1 miljoen is het resultaat van de ‘gecontinueerde en strakke bedrijfsvoering’ van Gudde en co.

Hoe schappelijk zijn de VvF?

Is de investeringsgroep dan echt een lot uit de loterij voor Feyenoord? Dat zou goed kunnen. In een interview dat Blokland eind 2012 gaf, blijkt dat vast zou liggen dat Feyenoord te allen tijde het beste uit de deal naar voren komt. Zo wordt er, zolang Feyenoord geen (positief) vermogen heeft van € 3 miljoen of meer, geen rente of dividend uitgekeerd. Ook wordt bij terugkoop van de aandelen niet de dan geldende marktwaarde van Feyenoord betaald, maar slechts de inleg van € 30 miljoen (die € 30 miljoen staat overigens op de balans onder eigen vermogen opgenomen, maar kan feitelijk dus gezien worden als een renteloze lening). De VvF lijken zich dus opvallend schappelijk op te stellen, zeker voor een groep die op de eigen website stelt ‘onder zakelijke doch vriendelijke voorwaarden Feyenoord financieel te ondersteunen.
Toch is voor een positief oordeel over de VvF nog te veel onduidelijk. Zo zijn er aan de deal bepalingen verbonden, die niet in de Feyenoord-jaarrekening staan. Een compleet beeld over de financiële toekomst van Feyenoord is dus niet te geven. Aan de Varkenoordgroep (VG), een inmiddels opgeheven groep met vertegenwoordigers uit alle Feyenoord-supportersgeledingen, werden deze bepalingen wél gegeven.

‘Belevingsrechten’

Zo zouden de VvF recht hebben op belevingsrechten. Op wat? Juist ja: belevingsrechten. In de jaarrekening komt Feyenoord niet verder dan zinnen als: ‘Aan de VvF B.V. zijn belevingsrechten toegekend, de aard en omvang van de belevingsrechten worden bepaald door het geïnvesteerde bedrag’ en: ‘In elk geval geldt te allen tijde dat de faciliteiten aan de VvF B.V. louter worden verstrekt indien op het moment van aanvraag deze beschikbaar c.q. voorradig zijn, of indien de gebeurtenissen waaraan ze gekoppeld zijn daadwerkelijk plaatsvinden.De aard van de belevingsrechten? Indien welke gebeurtenissen plaatsvinden? Zonder enige toelichting roept deze terminologie nogal wat vraagtekens op.
Aan de Varkenoordgroep werd verteld dat de belevingsrechten onder andere zouden bestaan uit vier business seats, inclusief goede parkeerplaats voor de deur van het Maasgebouw, per ingebracht miljoen. De totale kosten bij maximale benutting en ervan uitgaande dat de stoelen anders altijd bezet zouden zijn? € 582.000 per jaar (4 stoelen x € 4.850 (de jaarprijs voor één business seat in De Kuip) x 30 ingebrachte miljoenen). Overigens neemt de prijs voor een stoeltje in de Kuip per jaar toe en zullen dus ook de business seats meer waard worden. Faciliteiten, die in de jaarrekening ook niet verder gespecificeerd worden, betreffen het gebruik van bijvoorbeeld vergaderruimtes binnen het Feyenoord-stadion.

Terugkopen van de aandelen

Nog meer bijkomstigheden? Ja. Naast het normale dividend van vier procent per jaar, wat dus pas wordt uitgekeerd bij een eigen vermogen van € 3 miljoen of meer, hebben de VvF ook recht op een prestatiedividend van twee procent. Dit dividend wordt uitbetaald bij een kampioenschap van Feyenoord en naar verluidt zelfs bij het halen van Europees voetbal.
Daarnaast staan over de terugkoopregeling van de aandelen drie verschillende regels in de investeringsovereenkomst: (a) Feyenoord is verplicht om op eerste verzoek van de VvF (een gedeelte van) de aandelen terug te kopen, (b) Feyenoord heeft het recht om (een gedeelte van) de aandelen terug te kopen en (c) Feyenoord heeft te allen tijde recht om de aandelen (geheel of gedeeltelijk) terug te kopen met het oog op doorverkoop. Overigens kunnen de VvF de aandelen ook gewoon doorverkopen. Feyenoord schijnt in dat geval een doorverkoop alleen te kunnen blokkeren als binnen drie maanden ongeveer eenzelfde prijs betaald wordt voor de aandelen.

Een historische knoop in de maag

Waarom is Feyenoord over al deze zaken zo onduidelijk richting de fans (en krijgen de businessclubleden wel uitleg over de cijfers)? Voor de Feyenoord-supporter met enig historisch besef zou de huidige situatie vervelende herinneringen aan de jaren ’90 op kunnen roepen, toen Feyenoord ook al eens ‘gered’ werd. Ex-voorzitter Jorien van den Herik, die Feyenoord destijds behoedde, bleek Feyenoord achteraf voor diverse leningen gigantische rentepercentages te laten betalen. Kijken de Feyenoord-supporters over een aantal jaren weer met een knoop in de maag op een redding terug? Dreigt dan opnieuw een (financiële) catastrofe, ditmaal door de aandelenverkoop?
De VvF namen een risico door in Feyenoord te stappen toen de club bijna failliet was. Daarvoor klinkt op dit moment alom waardering. Toch is voor een definitief positief oordeel over de kapitaalinjectie nog te veel onduidelijk. Zo valt niet te ontkennen dat Feyenoord op het moment van de kapitaalinjectie een kat in het nauw was. Hoe hoog lopen de potentiële kosten op die aan de redding verbonden zijn? Op de lange termijn gaan de kosten omtrent verschillende dividenduitkeringen en belevingsrechten in ieder geval zeker oplopen. Hoeveel aandelen kan Feyenoord terugkopen? En wat als, op het moment dat de VvF de aandelen van de hand willen doen, Feyenoord de aandelen wel wilt terugkopen, maar daar het geld niet voor heeft? Komen de aandelen dan in vreemde handen? Vragen als deze blijven onbeantwoord. Juist met het gedoe met onduidelijke voorwaarden onder Van den Herik in het achterhoofd, zou transparantie richting de Feyenoord-supporters hier op zijn plaats zijn.
Dit verhaal kwam tot stand met medewerking van Jordi van Dijk.

Al 14 reacties — discussieer mee!

 • Transparantie is altijd welkom en kan een hoop wantrouwen weghalen. Echter de opsomming in het stuk geeft een nare bijsmaak aan wat de VvF heeft betekend voor Feyenoord. Een bijsmaak die niet terecht is en waar we juist – zeker op dit moment – van moeten genieten. Ik geniet in ieder geval wel van deze bijsmaak die neigt naar de smaak van een twee sterren restaurant.

  Het artikel geeft dan ook een opening voor criticaster om hun gelijk te krijgen en de argumenten te gebruiken die hen uitkomen. Dit zal neerkomen op de voordelen voor de VvF, zoals o.a. business seats en een parkeerplaats. Helaas wordt in de opsomming weinig rekening gehouden met wat de VvF heeft misgelopen in het verleden door hun vermogen beschikbaar te stellen aan Feyenoord en hierdoor rentes en aflossingen op hun uitstaande vermogen zijn misgelopen. Een vermogen dat nu omgezet is in aandelen. Aandelen waarover dividend wordt uitgekeerd en dividend wordt pas uitgekeerd in geval van succes. Het is dan ook niet onlogisch dat de financiële redders van Feyenoord worden beloond bij financieel en sportief succes en worden gecompenseerd voor wat ze zijn misgelopen en het risico dat ze nemen.

  Vragen naar transparantie kan altijd. Het is aan de VvF om daar vervolgens gehoor aan te geven of niet. Dat deze transparantie op zijn plaats is gezien het verleden is iets dat niet kan worden geëist. Echter door de groeiende vraag is transparantie inderdaad een wens van menig Feyenoord supporter. Mijn vertrouwen in de leden van de VvF is echter groot en ik verwacht niet dat mijn vertrouwen wordt geschaad door hen.

 • In de landelijke media is de gulheid van de VvF al ruimschoots onder de aandacht gebracht. In dit artikel wordt de bijdrage van de VvF erkent, daarbij inbegrepen een kritische blik op de voorwaarden van de overeenkomst.

  Feyenoord staat midden in de Rotterdamse samenleving. Gezien de dubieuze financiële overeenkomsten die in het verleden gesloten zijn is de vraag naar meer transparantie terecht. In dit geval is er geen juridische verplichting voor transparantie, maar wel een morele.

 • Gaat lekker Jan, kan het nauwelijks volgen!
  Valt mij wel op dat jij nooit iets van het bestuur positief bekijkt. Is het niet met HNS, is het wel dit verhaal waarop jij onnavolgbaar loopt te schieten. Met de Varkenoordgroep als dieptepunt.

 • Goed verhaal jongens, toont vooral in breder perspectief aan hoezeer de dagelijkse praktijk van een club is af te komen staan van de supporter op de tribune. Die vlieger gaat inmiddels ook al op bij de clubs die tussen wal en schip van de Eredivisie en de JL vallen. Zorgwekkende ontwikkeling, want het ‘kaartenhuis’-risico is mijns inziens erg groot.

  Anderzijds: Feyenoord heeft hier natuurlijk wel ontzettend van geprofiteerd, en die VvF maken niet de indruk te bestaan uit oligarchen die louter in winstmaximalisatie geinteresseerd zijn. Daarnaast vind ik wel dat er van supporterskant soms wat naief gedaan wordt: natuurlijk willen deze mensen hun investering op zijn minst terug, het liefst met een fraaie winst. Als ze zo niet in elkaar zouden zitten zouden ze nooit het succes hebben bereikt om in de eerste plaats bij de VvF te kunnen horen.

  Tot slot nog twee dingen – ik denk dat de Feyenoorddirectie hier te weinig eer wordt toegezwaaid: als het al zo is dat al het geld van de VvF naar de sanering is gegaan dan heeft de directie daar iig voor gekozen. Je zou de clubs de kost moeten geven die dan direct de transfermarkt op stappen. Nu zal de VvF dat geld wel hebben ‘geoormerkt’ (wat weer meer vertrouwen in hun betrokkenheid zou moeten verlenen), maar de andere acties van de Feyenoorddirectie wijzen wel degelijk op verstandig beleid.

  Als laatste: ik gun de Feyenoorders van harte de uitspraak dat Feyenoord ‘ooit de grootste en rijkste club ter wereld’ was, maar dat klopt toch echt van geen kant naar mijn mening. Vaak wordt dan verwezen naar 1970 – toen Feyenoord idd het mooiste jaar uit het bestaan vierde. Maar Real had tegen die tijd al zes keer de Europacup 1 gewonnen he? Met de financien van Franco erbij vermoed ik dat ze in Madrid zowel qua exposure als geld Feyenoord in 1970 toch nog echt wel een neuslengte of wat voorbleven.

 • Het is vrij simpel om wat vrienden van Feyenoord tevoorschijn te toveren. Kijk maar even in de gegevens van de KvK. Ik heb daar nu even geen toegang toe, maar een beetje journalist moet daar zo in kunnen kijken. In ieder geval is Herman van Drie () een van de mannen die in de gegevens van de vennootschap werd genoemd. De overige namen ben ik weer vergeten.

  Overigens wordt er gesproken over de faciliteiten die de vrienden mogen gebruiken. Dat lijkt me niet meer dan logisch als je een miljoen op tafel gooit, maar ga er maar van uit dat deze lui al lang een berg stoelen en parkeerplaatsen hebben in het stadion.

 • Het stukje vind ik helder en goed geschreven, en is naar mijn weten ook op de juiste feiten gebaseerd. Maar ik kan mij ook vinden in de reactie van Fabian van der Berg. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. De investeerders hebben een groot risico genomen door in een op papier vrijwel failliete club te investeren, en verdienen daarvoor alle credits.

  In het stukje mis ik nog een essentieel stukje informatie: de terugkoop van de aandelen vindt zoals vermeld alleen plaats bij een positief Eigen Vermogen van € 3 miljoen of meer, met als aanvullende voorwaarde dat na terugkoop van een deel van de aandelen er nog steeds een Eigen Vermogen van € 3 miljoen op de balans moet staan. Zo duwt de terugkoopregeling de club niet meteen weer richting een negatief Eigen Vermogen.

 • De materie is te ingewikkeld met betrekking tot de VvF, en als voormalig “lid” van de Varkenoordgroep wil ik het wel toelichten

  Wat er aan voorafgegaand is veel zorgwekkender, dat de VvF hebben moeten opstaan is een kwestie van eigen geld veilig stellen, en door een emotionele flow van cosmetische beeldvorming zijn de VvF redders, zij hebben in de eerste participatie 17 miljoen op 28-10-10 schulden omgezet in aandelen, inderdaad aandelen geven een risico bij een fassiliment maar bij het failliet van Feyenoord hadden investeerders ook achter in de rij kunnen aansluiten, in de diverse opgezette bv tjes.

  Die zelfde redders die wel in FiF constructies participeerde, lopende lenigen, zijn er overeenkomsten aangegaan die als een Molensteen om de financiële huishouding hingen,, notabele opgezet door Jacobs, Gudde en door de huidige RvC dus toegestaan. Zelfs Fer is overgeheveld naar TP 2 zo werd ook de eigen onderneming verder verzwakt en de investeerder van TP verder gepleased,

  Ingezonden stuk is een naloop op wat zich in de financiële huishouding heeft afgepeeld.

  Waarbij er nu idd nog stortingen plaatsvinden volgens de VvF overeenkomst om het Eigen Vermogen positief te maken, belevingsrechten, waarbij inderdaad eigen ruimtes tot beschikking worden gesteld, 1 seat per 250.000 euro , bezoek van uitwedstrijden, in de beker en Europees, tevens worden eten en consumpties gratis verstrekt, dus dit brengt ook weer kosten voor de BVO mee , waar geen inkomsten tegen overstaan voor de begroting .

  De terugkoop aan de VvF zal Feyenoord mijn inziens nooit meer kunnen bewerkstelligen , ik vraag mij zelfs af of dit in een nieuw stadion kan, en of Feyenoord,lees Gudde en Van Well, vs VvF dit überhaupt, wel willen .

  Al met al ja zij hebben van de nood een deugd gemaakt, 2 raad van commissarissen aangeleverd maar zeker bij de SsF een dubieuze rol bekleed, en voor de supporters, ondank persoonlijke beloftes is niet 1 afspraak gerealiseerd , en dat maakt het voor mij zeker een dubbel gevoel ,

  Toevoegend, de VvF krijgen de ingelegde miljoen bij terugkoop en in overeenstemming met Feyenoord uitgekeerd, of dit na 1,5 of 20 jaar is, en dat is dus geen investering meer meer een achtergestelde lening met zeer riante (belevings)rechten.

 • Fabian, als de voorwaarden waaronder de redding is gedaan jou een nare bijsmaak geven, dan is het maar goed dat je dit hebt gelezen. Blijkbaar is de hele constructie dan toch wel iets minder rooskleurig dan je vooraf had gedacht.
  Ik denk dat het voldoende is dat summier is opgesomd wat de positieve kanten zijn van het verhaal, immers kent bijna elke enigszins ingewijde die wel. Dit stuk zet de huidige situatie juist in perspectief en ik denk dat daar niets, maar dan ook helemaal niets mis mee is.

 • Vincent, rond 1960 was Feyenoord niet alleen eigenaar van het allergrootste stadion van Nederland maar was de club ook in het bezit van een grote hoeveelheid grond en vastgoed door heel Rotterdam-Zuid. De miljoenen stroomde letterlijk aan alle kanten binnen waardoor Feyenoord topspelers van o.a. Ajax eenvoudig over kon nemen (Eddy P.G.)

  Sportieve winst heeft natuurlijk zelden een relatie met financiën. (zie Chelsea, Madrid of Vitesse). Je gaat er iets beter van voetballen, omdat je betere spelers hebt. Maar clubs die de miljoenen ontberen kunnen gewoon meedoen. Anno 1960 was het Nederlands voetbal aan de opmars bezig die de Hollands competitie tot de beste ter wereld ging maken… alleen hadden ze wel 60 jaar achterstand op de rest. Toen voetbal weinig voorstelde in Nederland wonnen buitenlandse clubs inderdaad vaak Europese prijzen. Maar ik zie daarin geen relatie tot elkaar, het winnen van de Europacup leverde toen niet de miljarden op die je nu krijgt. Prijzengeld was nihil.

 • Erwin, je impliceert met je woordkeuze dat ze daadwerkelijk geld over hebben gemaakt, terwijl ze feitelijk (is ook in de media geweest) schuld hebben omgezet in aandelen.

  Dit zorgde er dus primair voor dat men hun eigen geld kon behouden in de vorm van schuld > aandelen. Als Feyenoord failliet was gegaan hadden ze namelijk helemaal niks gehad, want Feyenoord is een zogenaamde luchtbubbel BV: Heeft geen vastgoed, heeft geen waarde op de balans. Alleen de merknaam is ‘sterk’ en die heeft de club voor de helft van de prijs ‘verkocht’ aan de VvF.

  Aan de ene kant is het natuurlijk goed voor Feyenoord, maar aan de andere kant denk ik altijd: Een echte vriend plukt je niet kaal. Je ziet ook dat business-inkomsten hieronder gaan lijden op termen want ze eten/parkeren/bezoeken allemaal de hele week 24/7 gratis (geraamde kosten: 0.9M per jaar). En gratis is niet goed voor Feyenoord, want die loopt flink inkomsten mis.

  Dusja, zonder VvF was de BVO Feyenoord failliet gegaan. Maar soms moet je je wel eens afvragen wat voor deprimerende shitzooi we hiermee op onze hals hebben gehaald. Nog jaren moeten we afbetalen en we worden ook nog eens opgezadeld met een stadion waar niemand op zit te wachten, en wat slecht is voor Feyenoord. Kijk eens naar Rangers FC. Gingen failliet, maar stoten binnen 4 jaar terug naar de hoogste divisie. Professioneel gerunned én zéér kapitaal krachtig, want heeft geen schulden. Schulden zijn ongezond. Dat hadden wij ook kunnen doen met Sportclub Feyenoord in De Kuip. Even 5 jaar op de blaren zitten, maar vervolgens de komende 20 jaar zonder zorgen om de prijzen mee doen!!

 • Beste Nick,

  Dat jij de Varkenoordgroep als een dieptepunt betiteld neem ik voor kennis beving aan, dat je niet in staat ben om mijn posting te volgen, is waarschijnlijk tweeledig, ik ga er te diep op in , en zal het daarom niet in Jip en Janneke taal hebben uit een gezet,

  Hoe ik tegen HnS aan kijk en heb gekeken is vanuit 1 oogpunt , ik wil het beste voor Feyenoord , dat was dit plan niet , over het bestuur kan ik kort zijn, gezien het ingezonden stuk, en stilstand op Varkenoordgroep en nog steeds geen nieuw trainings complex, de als maar verslechterde relatie tussen club en achterban valt er weinig positief te melden.

 • @Alwin,

  er zijn zowel schulden omgezet in aandelen (het grootste gedeelte van de € 30 miljoen) maar er is zeker ook een flink aantal miljoenen aan nieuw kapitaal ingebracht. Meer dan € 10 miljoen, dus is het een combinatie van beiden.

  Tja, en of het shitzooi is durf ik zo niet te stellen. Het was de enige manier om de club overeind te houden. Die sindsdien aan het opkrabbelen is en het stadion weer heel goed weet te vullen en qua uitstraling weer krediet aan het opbouwen is en deels wat verloren terrein aan het goedmaken is.

  We worden niet opgezadeld met een stadion waarop niemand zit te wachten want het originele, op zich hele goede stadionplan heeft het niet gehaald in de Rotterdamse gemeenteraad. Maar juist Feyenoord zit als geen andere club in Nederland te wachten op mogelijkheden om haar inkomsten en netto-resultaat sterk te kunnen vergroten. Daar was het nieuwe stadion de sleutel voor geweest. Helaas zitten we nu tenminste twee jaar langer vast aan de beperkte financiële mogelijkheden totdat er een gewijzigd plan zal zijn uitgewerkt en wordt ingediend. Misschien dat we dan in 2020 structureel kunnen gaan groeien i.p.v. in 2018. En dat jaar was n.m.m. al (veel) te laat.

 • @Alwin,

  daarnaast, waarom is Glasgow Rangers failliet gegaan? Aan torenhoge schulden en structureel wanbeleid, ondanks de grote kapitaalstromen. Zo erg dat de club naar de laagste divisie in het Schotse voetbal is teruggezet door de voetbalbond. Een scenario als dat zou Feyenoord hoogstwaarschijnlijk niet overleven. En is dus ook geen goede vergelijking om te maken met onze mooie club.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

De agenda die je aan het denken zet

 • In dit avondprogramma bespreken we hoe het mondiale voedselsysteem zich manifesteert, welke rol Nederland daarin speelt, hoe kwetsbaar het is en of de grenzen ervan inmiddels bereikt zijn?

  Venue: Keilepand
  Datum:
 • Kom naar de EUR Sustainability Summit 2024 op 16 en 17 mei aan de Erasmus Universiteit! Laten we samen nadenken over de rol van universiteiten in het bevorderen van een rechtvaardige en duurzame samenleving. We zullen ook een beweging voor samenwerking binnen de Nederlandse academische gemeenschap aanmoedigen.

  Venue: Erasmus Woudestein Campus
  Datum:
 • TMC Holanda is op zoek naar hét zangtalent van Nederland. En jij kan hierbij zijn! 

  Venue: Theater Zuidplein
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Investeer jij binnenkort in de toekomst van de volgende generaties door betaalbare woningen te ontwikkelen in Rotterdam? 

 • De Medewerker Verhuur en Evenementen draagt ter ondersteuning van en in samenwerking met de Coördinator Horeca, Verhuur en Publieksservice zorg voor de realisatie van commerciële en culturele verhuuractiviteiten in theaterzalen en andere ruimtes van Jeugdtheater Hofplein. Gastvrijheid is daarbij belangrijk en het is prettig als je initiatief neemt om bestaande werkwijzen te verbeteren. 

 • Gefascineerd door popcultuur en de belevingswereld van de millennial creëren we universums waar verschillende genres en disciplines elkaar kruisen en een nieuwe zintuiglijke ervaring vormen: musicals over het einde van de wereld, meditatieve opera’s, eco-feministische punkbands, onnavolgbare radiokunst en monumenten voor een verdrinkende stad. We zijn verslaafd aan ons publiek en zingen, aan de vooravond van de apocalyps, de longen uit ons lijf in een poging een alternatieve timeline te unlocken.

 • Bekijk alle vacatures