Ga naar de inhoud

Onze spion op het stadhuis: week 46

Onze spion - week 46
Onze spion – week 46

Mark de Boer is onze spion op het stadhuis. Iedere vrijdag bespreekt hij de meest (sfeer)bepalende onderwerpen vanuit het epicentrum van de Rotterdamse politiek. Deze week een overzicht van de maar liefst 94 voorstellen van politiek Rotterdam om het beleid voor 2014 iets te wijzigen.

Het Rotterdams Dagblad duidde de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week als “veel symboolpolitiek op weg naar raadsverkiezingen.” Mij is die bril te donker. Eigenlijk vielen alleen de voorstellen om een Dance Parade nieuwe stijl toe te staan (was allang toegezegd) en de ’s-Gravendijkwal voor pakweg 300 miljoen te overkappen (iedereen wil dat graag, maar er is simpelweg geen geld voor) onder deze noemer. In totaal werden er echter niet minder dan 94 voorstellen om het beleid voor 2014 te wijzigen ingediend – goed voor een herverdeling van iets minder dan 1 procent van de begroting van 3,9 miljard. Dit allemaal wegzetten als symboolpolitiek doet de impact van die voorstellen (waarvan er na een marathonzitting 39 werden aangenomen) en de inzet van de Rotterdamse politici tekort. Bij dezen daarom een uitgebreid overzicht van de belangrijkste voorstellen per beleidsveld.

Veiligheid

Er komt geen Rotterdamse Opsporing Verzocht. Het voorstel van Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA kwam net een paar stemmen tekort. Over het programma was niemand negatief, maar velen vonden dat de politiek zich niet direct moet bemoeien met de opsporing van verdachten. Ondanks de verworpen motie kunnen politie en OM natuurlijk altijd alsnog besluiten tot het opzetten van een dergelijk programma bij de regionale omroep.
Twee voorstellen met betrekking tot de verkeersveiligheid zijn wel aangenomen. Zo roept de voltallige gemeenteraad de burgemeester op om extra aandacht aan roekeloos en crimineel verkeersgedrag te geven. Ook werd het college opgeroepen om gebruik te blijven maken van volledige zebrapaden, in plaats van de minder zichtbare oversteekplaatsen waar alleen de contouren van een zebrapad op het wegdek staan.

Economie en werkgelegenheid

Op verzoek van PvdA, SP, GroenLinks en het CDA gaat het college samen met het midden- en kleinbedrijf een actieprogramma opstellen om meer stages, leerwerkplekken en startersbanen te creëren. Daarnaast gaat het college samen met het bedrijfsleven de mogelijkheden onderzoeken voor de oprichting van een Rotterdams ‘kickstart’-fonds voor startende ondernemingen.
Er is afgelopen maanden veel te doen geweest over geluidsoverlast van de horeca. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daarom ingestemd met een motie (op initiatief D66) om samen met Koninklijke Horeca Nederland te inventariseren welke investeringen in bijvoorbeeld geluidsisolatie nodig zijn om deze overlast te beperken.

Duurzaamheid

Er bestaat in de Rotterdamse gemeenteraad steeds meer twijfel over het huidige duurzaamheidsbeleid. Leefbaar Rotterdam deed tevergeefs een poging het in hun ogen onhaalbare en onbetaalbare Rotterdam Climate Initiative (RCI) de das om te doen. Hoewel ook de VVD zich hierover kritisch heeft uitgelaten, blijft de coalitiepartij het duurzaamheidsbeleid van wethouder Van Huffelen wel steunen.
De ChristenUnie-SGP wil – als het gaat om de Rotterdamse haven – nog wat verder gaan. De partij wil de haven namelijk voorsorteren op een economie waarin minder de focus ligt op fossiele olie en gas en meer op hernieuwbare grondstoffen. De christelijke partij mist deze focus nog in de huidige Havenvisie. Het voorstel kon echter niet op een meerderheid rekenen in de raad.
Diverse gemeenten in Nederland hebben zich – als signaal naar de verantwoordelijke minister – al uitgesproken tegen boringen naar schaliegas op hun grondgebied. GroenLinks diende voor Rotterdam eenzelfde motie in, maar die kreeg geen meerderheid. Niet omdat de gemeenteraad deze boringen wel prima vindt, maar omdat de kans dat in Rotterdam proefboringen zullen plaatsvinden wel erg gering is. Een overbodige motie dus, volgens velen.

Luchtkwaliteit

Het verbeteren van de luchtkwaliteit staat hoog op de politieke agenda in Rotterdam. Achter de schermen is men druk bezig om met een pakket aan maatregelen te komen. Ondanks dit uiterst delicate proces deed GroenLinks tijdens de begrotingsraad al een voorstel de milieuzone in Rotterdam te vergroten en de ’s-Gravendijkwal voor grofweg 300 miljoen te overkappen. Omdat het debat over de te nemen maatregelen nog in volle gang is, brandde de gemeenteraad zich niet aan het nemen van overhaaste beslissingen. Beide moties zijn dus verworpen.

Groen

Wel besloot de gemeenteraad op initiatief van D66 om ook in 2014 de stad groener te maken. GroenLinks wilde het geld weghalen bij de herinrichting van de Binnenrotte, maar daar voelden andere partijen weinig voor. De coalitie stelde daarom samen met de SP voor om de vergroening te betalen uit de algemene middelen. Totale kosten: 150.000 euro.

Bouwen

De ChristenUnie-SGP wil dat er een discussie komt over het wel of niet behouden van gebouwen met een hoge cultuurhistorische waarde. Volgens hen sneuvelt er nog te vaak een pand dat juist een uniek woon- en leefmilieu had kunnen bieden. De gemeenteraad stemde in met het voorstel om een brief over het historisch besef van Rotterdam op te stellen, als startpunt voor een politieke maar vooral ook een publieke discussie.

Hondenspeeltuin Bello

In Blijdorp bestaat een heuse hondenspeeltuin, genaamd Bello. De speeltuin draait zonder subsidie, maakt tijdelijk gebruik van een ongebruikt stuk grond en biedt vrijwilligerswerk en scholing aan bijstandsgerechtigden. Een sympathiek initiatief dat op steun kan rekenen van de gemeenteraad. Die stemde in met het voorstel van GroenLinks om meer braakliggende terreinen in bruikleen te geven aan hondenspeeltuin Bello.

Lokale belastingen

Het verlagen van de lokale lasten is inmiddels een terugkerend element geworden in de bijdragen van met name Leefbaar Rotterdam. Ditmaal probeerde men een lagere afvalstoffenheffing voor alleenstaanden te regelen en de kwijtschelding van de heffing voor de laagste inkomens onder te brengen bij het armoedebeleid, waardoor de afvalstoffenheffing zelf omlaag zou kunnen. Beide zonder succes
Wel gaat Rotterdam op initiatief van GroenLinks, VVD en D66 onderzoeken of het mogelijk is een systeem in te voeren waarbij de vervuiler betaalt. De ChristenUnie-SGP pleitte er tevergeefs voor dat dit andersom ook zou moeten werken. Bij de hondenbelasting zouden eigenaren die zelf de hondenpoep opruimen volgens de partij gecompenseerd moeten worden.

Sociaal beleid

In totaal werden dertien voorstellen met betrekking tot het sociale beleid van Rotterdam ingediend. Veel daarvan waren afkomstig van de SP, die onder andere om 5 miljoen euro extra vroeg voor armoedebestrijding, het afschaffen van het eigen risico bij de collectieve zorgverzekeraar voor minima en 5 miljoen extra voor de huishoudelijke verzorging. Geen van deze voorstellen werd aangenomen.
Wel krijgt Rotterdam op initiatief van de PvdA een Respijthuis om mantelzorgers die intensieve zorg verlenen tijdelijk te ontlasten, krijgen slachtoffers van mensenhandel op initiatief van ChristenUnie-SGP opvang (het gaat hier om schrijnende gevallen, zoals huisslaven), blijven maatschappelijke stages dankzij de inzet van CDA en ChristenUnie-SGP bestaan, en komt er op initiatief van het CDA een stedelijke aanpak sociaal isolement ouderen.
In de gemeenteraad ontstond nog discussie over het voorstel van Leefbaar Rotterdam om zorginstelling Humanitas DMH (dus niet de stichting) geen subsidie te verstrekken, onder het motto ‘geen gegraai in Rotterdam’. Onlangs heeft een interim-bestuurder aldaar namelijk 95.000 euro ontvangen voor een maand werk. Veel partijen zijn tegen de enorme vergoeding, maar zijn bang dat stopzetten van de subsidie niet ten goede komt aan de kwetsbare gezinnen die met dit geld ondersteund worden. PvdA, ChristenUnie-SGP en GroenLinks besloten daarom om het college in een alternatieve motie op te roepen de salariëring bij Humanitas krachtig te veroordelen en te communiceren dat herhaling alsnog leidt tot stopzetting van de subsidie. Deze laatste motie is aangenomen.

Jongerenparticipatie

De Rotterdamse Jongerenraad krijgt per 1 januari 2014 geen subsidie meer. Voor Leefbaar Rotterdam en VVD was de maat vol, en ze stelden voor het geld van de Jongerenraad weg te geven aan Lekker Fit, een project tegen overgewicht. CDA, SP en ChristenUnie-SGP vonden het belangrijk dat het geld wel beschikbaar blijft voor jongerenparticipatie – voor bijvoorbeeld een nieuw platform – en kregen hiervoor voldoende steun.

Mobiliteit

Goed nieuws voor invaliden! De gemeenteraad stemde in met het voorstel van PvdA, SP en CDA om invaliden gratis drie uur te laten parkeren op alle plekken in de stad, zodat ze zo dicht mogelijk bij hun bestemming kunnen parkeren. Het college gaat dit voorstel komende zes maanden verder uitwerken.
Nog even is gediscussieerd over het verhuizen van het fietspunt (waar weggeknipte fietsen naartoe worden gebracht) naar het stationsgebied. Nu moet je namelijk nog helemaal naar de Spaanse Polder om je fiets op te halen. Hoewel het volgens velen een sympathiek voorstel was, is er rond het Centraal Station gewoon onvoldoende ruimte.
De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 dienden samen met Leefbaar Rotterdam een voorstel in om niet te bezuinigen op het onderhoud van wegen. Hun voorstel om 250.000 euro uit de algemene middelen te halen voor het wegenonderhoud is aangenomen.

Kunst en cultuur

In de gemeenteraad is ophef ontstaan over de geplande locatie van het nieuwe museumdepot in het Museumpark. Leefbaar Rotterdam pleit ervoor snel een inspraakronde te organiseren met belanghebbenden en kreeg hiervoor voldoende steun. Hun voorstel werd verworpen om eerst een technisch onderzoek uit te voeren of de locatie eigenlijk wel geschikt is.
Rotterdam gaat meer aandacht besteden aan haar kunstwerken in de openbare ruimte. Er komt niet alleen een inventarisatie van de werken van grote stadswaarde, maar ook wordt ruim 200.000 euro beschikbaar gesteld voor urgent onderhoud van belangrijke kunstwerken, zoals de Wilhelminafontijn. Dit op initiatief van een linkse coalitie plus VVD.
Ook komt er op initiatief van PvdA, D66 en CDA een popstimuleringsfonds ter waarde van 100.000 euro voor de ontwikkeling van podia om live optredens in muziekcafés mogelijk te maken.

Onderwijs

Met betrekking tot het Rotterdamse onderwijs zijn vier voorstellen aangenomen. Allereerst wordt op initiatief van de PvdA nauw in de gaten gehouden dat kwetsbare leerlingen hun begeleiding houden als het Pedologisch Instituut verdwijnt. Ook komt er dankzij de SP een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor het speciaal onderwijs, waar men ook gelijk terecht kan voor de budgettering.
Tot slot gaat Rotterdam op initiatief van ChristenUnie-SGP en CDA de mogelijkheden onderzoeken van een Rotterdamse onderwijs-cao om zo topdocenten naar de stad te halen.

Paalrot

In Rotterdam worden ten minste 30.000 woningen bedreigd door problemen met de fundering, zoals paalrot. Veel eigenaren zijn zelf niet in staat het herstel te financieren en zijn hiervoor aangewezen op gemeentelijke ondersteuning. Alle Rotterdamse politieke partijen dienden daarom samen het voorstel in om in 2014 drie miljoen euro beschikbaar te stellen voor het funderingsloket, waar eigenaren een lening kunnen krijgen voor funderingsherstel.
Tot zover het – nog steeds niet helemaal complete – overzicht van voorstellen waar de Rotterdamse gemeenteraad twee lange dagen over debatteerde.

Eindtijd weddenschap

Geheel naar traditie hadden de fractiemedewerkers van de politieke partijen en de politiek assistenten van de wethouders (zij vormen de backbone van de fracties en het college) een weddenschap belegd over de eindtijd van de begrotingsraad, een marathonzitting tot diep in de nacht. Daarom een eervolle vermelding voor Astrid Boonstoppel (PvdA), die de eindtijd tot op de minuut nauwkeurig wist in te schatten, namelijk 01:35 woensdagnacht.

De fractiemedewerkers en politiek assistenten maken het werk van politiek Rotterdam mogelijk.
De fractiemedewerkers en politiek assistenten maken het werk van politiek Rotterdam mogelijk.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

De agenda die je aan het denken zet

 • In dit avondprogramma bespreken we hoe het mondiale voedselsysteem zich manifesteert, welke rol Nederland daarin speelt, hoe kwetsbaar het is en of de grenzen ervan inmiddels bereikt zijn?

  Venue: Keilepand
  Datum:
 • Kom naar de EUR Sustainability Summit 2024 op 16 en 17 mei aan de Erasmus Universiteit! Laten we samen nadenken over de rol van universiteiten in het bevorderen van een rechtvaardige en duurzame samenleving. We zullen ook een beweging voor samenwerking binnen de Nederlandse academische gemeenschap aanmoedigen.

  Venue: Erasmus Woudestein Campus
  Datum:
 • TMC Holanda is op zoek naar hét zangtalent van Nederland. En jij kan hierbij zijn! 

  Venue: Theater Zuidplein
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Investeer jij binnenkort in de toekomst van de volgende generaties door betaalbare woningen te ontwikkelen in Rotterdam? 

 • De Medewerker Verhuur en Evenementen draagt ter ondersteuning van en in samenwerking met de Coördinator Horeca, Verhuur en Publieksservice zorg voor de realisatie van commerciële en culturele verhuuractiviteiten in theaterzalen en andere ruimtes van Jeugdtheater Hofplein. Gastvrijheid is daarbij belangrijk en het is prettig als je initiatief neemt om bestaande werkwijzen te verbeteren. 

 • Gefascineerd door popcultuur en de belevingswereld van de millennial creëren we universums waar verschillende genres en disciplines elkaar kruisen en een nieuwe zintuiglijke ervaring vormen: musicals over het einde van de wereld, meditatieve opera’s, eco-feministische punkbands, onnavolgbare radiokunst en monumenten voor een verdrinkende stad. We zijn verslaafd aan ons publiek en zingen, aan de vooravond van de apocalyps, de longen uit ons lijf in een poging een alternatieve timeline te unlocken.

 • Bekijk alle vacatures