Ga naar de inhoud

Onzinnige VOG-eis verstoort democratie in Delfshaven

In de gebiedscommissie Delfshaven dreigt John Roseval, namens de PvdA gekozen, toch geen lid te mogen worden. Hij kan namelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Alicia Hobbel legt uit waarom dit niet alleen onwettig, maar ook principieel onjuist is.
 

VOG
VOG

John Roseval is al sinds 2006 namens de PvdA lid van de deelraad van Delfshaven. Ook voor de gebiedscommissie is hij weer gekozen, met maar liefst 409 voorkeursstemmen. Toch dreigt Roseval niet voor de belangen van zijn achterban te mogen opkomen. De gemeente eist namelijk dat gebiedscommissieleden een VOG overleggen, wat hij (nog) niet kan. De kwestie illustreert het onwenselijke en onwettige karakter van deze VOG-eis.
In Nederland mag namelijk iedereen die 18 jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit bezit zich verkiesbaar stellen. Alleen de rechter mag hierop een uitzondering maken en iemand het kiesrecht ontnemen. Volgens artikel 54 van de Grondwet “is uitgesloten hij die (…) is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht”.
Wat is een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Een VOG is een verklaring dat je je in het verleden niet schuldig gemaakt hebt aan gedrag dat een bezwaar kan vormen voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De screening en het afgeven van de verklaring worden gedaan door Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij het onderzoek raadpleegt Justis het Justitieel Documentatiesysteem. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten; van veroordelingen tot niet vervolgde zaken en transacties. Daarnaast kan Justis politieregistergegevens bij het onderzoek betrekken en inlichtingen inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de reclassering.
In principe wordt er alleen gekeken naar strafbare feiten. Er wordt dus geen breder onderzoek gedaan naar integriteit. Normaalgesproken wordt er vier jaar teruggekeken, maar afhankelijk van het soort functie waar het om gaat kan dit ook vijf, acht of tien jaar zijn. Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

Rotterdam op de stoel van de rechter

In Rotterdam is echter besloten een stuk strengere selectie toe te passen: van gebiedscommissieleden wordt nu geëist dat ze een VOG overleggen. Dit is mogelijk omdat de nieuwe gebiedscommissies niet onder de Kieswet vallen. Volgens een brief van Marco Florijn (pdf) gaat het om een beslissing die vooruitloopt op een wijziging van de Kieswet.
Het is echter bijzonder onwenselijk om mensen enkel op het niet kunnen overleggen van een VOG uit te sluiten van het democratisch proces. Een VOG kan namelijk ook geweigerd worden vanwege strafbaar gedrag als verzet, bijvoorbeeld deelname aan een protestactie. Dit zou betekenen dat iemand binnen de gebiedscommissie niet voor jouw belangen mag opkomen omdat hij of zij ooit tegen de gevestigde belangen heeft geprotesteerd op een manier die – toen – juridisch niet werd geaccepteerd, of het nu gaat om een boorplatform bezetten, nertsen loslaten of een leegstaand pand kraken.

VOG-eis niet in lijn met de wet

Daarnaast is het ondemocratisch dat de gemeente besluit wie wel en wie niet in de gebiedscommissie mag plaatsnemen. In Nederland besluit de rechter namelijk of en in hoeverre iemand die een fout heeft gemaakt wordt uitgesloten van het passief kiesrecht (het recht om gekozen te worden), niet de gemeente Rotterdam. Dit wordt nu omzeild omdat de gebiedscommissie geen officiële bestuurslaag is en daardoor niet onder de Kieswet valt. De VOG kan dus niet gevraagd worden van raadsleden, maar Rotterdam past wel een heel strenge selectie toe op de gebiedscommissieleden. Juridisch kan het wellicht door de beugel, maar het is allerminst in lijn met de wetgeving en de gedachte daarachter.

Problemen in Delfshaven

In Delfshaven leidt de VOG-eis nu dus tot problemen. Het gebiedscommissielid John Roseval kan namelijk nog niet worden benoemd omdat hij een brief heeft ontvangen dat men van plan is de aanvraag voor een VOG af te wijzen. Als de VOG definitief uitblijft, zal de volgende kandidaat op de lijst benoemd worden in zijn plaats. Daarmee zullen honderden stemmen op hem in de prullenbak verdwijnen.
Volgens Roseval wordt de VOG hem geweigerd omdat in 2005 een aanklacht tegen hem werd ingediend, die bij gebrek aan bewijs niet tot een zaak kwam. Het verbaast hem zeer, omdat hij in 2007 al eens een VOG aanvroeg en die na enkele weken ook gewoon kreeg. De situatie raakt hem hoorbaar: “Ik ben gekozen. Iedereen vraagt me wanneer ik benoemd word. Ik ervaar het als een vernedering en een beschadiging van mijn imago.”
Roseval wil zich graag verder inzetten voor Delfshaven, maar moet nu afwachten of hij dat wel mag. En dat terwijl de gebiedscommissie veel minder verantwoordelijkheden heeft dan de deelraad Delfshaven waar hij 8 jaar lang deel van uitmaakte. Bovendien vind hij het (terecht) vreemd dat hij zich wel voor de gebiedscommissie mocht kandideren, maar uiteindelijk gekozen er niet in mag plaatsnemen.

VOG-eis moet geschrapt worden

Waarschijnlijk heeft de gemeenteraad niet stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van de VOG-eis en had niemand de huidige situatie in Delfshaven verwacht. Een mogelijke oplossing, in ieder geval voor de huidige situatie, zou zijn om de uiteindelijke beslissing over de benoeming van Roseval bij de gemeenteraad te leggen. Hiermee is echter niet uitgesloten dat politiek-strategische overwegingen alsnog een rol spelen in de beslissing. De oplossing die het best past in een democratie met scheiding der machten is daarom het schrappen van de VOG-eis. Het is niet aan de gemeente om te kiezen wie geschikt is om bewoners te vertegenwoordigen in een adviescommissie, dat kunnen de bewoners zelf het best.

Al 71 reacties — discussieer mee!

 • Veel zinvoller dan achteraf algemene principes op te gaan zitten leggen, zoals mevrouw Hobbel dat doet, is om aan iedereen die zich voor een verkiesbare functie beschikbaar stelt vooraf te vragen of ze een vog kunnen overleggen. Dan kan iedereen gewoon zelf bepalen of ze willen stemmen op iemand die blijkbaar iets in zijn verleden heeft zitten. Dan is het ook aan de kandidaat zelf om aan te geven wat het eventuele probleem is. Ik vind niet dat iemand het recht heeft om zijn verleden te verzwijgen in dit soort gevallen.

 • Naar aanleiding van de uitgebreide discussie met twee gebiedscommieleden en de auteur over het ‘democratisch gehalte’ van de huidige gebiedscommisie wil ik de volgende vraag opwerpen:

  Feit: De opkomst in Delfshaven was slechts 40%.
  Volgens de website van de Gemeente Rotterdam geldt als (een van de) “Taken van de gebiedscommissie”:
  Participatie toetsen
  De gebiedscommissie toetst of er voldoende geparticipeerd is. ”

  Welnu, getuigd een opkomst van 40% van de stemgerechtigden als “voldoende geparticipeerd”?

  Ik meen van niet.

   • U hebt er voor gekozen om zitting te nemen in een gebiedscommisie die tot taak heeft (en dit wist u van tevoren) te toetsen of er voldoende geparticipeerd is. En ik mag toch hopen dat u zich ingespannen heeft om de participatie aan de gebeidscommisie-verkiezingen ‘voldoende’ te laten zijn.
    Dat u de participatie bij de verkiezingen niet wenst te toetsen maar gaat zitten lachen bij de suggestie zegt genoeg over hoe serieus u uw taak neemt.

   • Beste Oscar,

    Dank voor uw bijdragen.
    Mijn lachen betrof uw bepaald merkwaardige stelling als zou de gebiedscie, alvorens gekozen en geinstalleerd te zijn, “voldoende” participatie bij de verkiezingen zou moeten toetsen.
    Er bestond in aanloop naar en tijdens de verkiezingen geen gebiedscie; hoe zou die dan in vredesnaam al een taak kunnen uitvoeren?
    Ziet u zelf niet hoe onzinnig dit is?
    Een van de doelstellingen/taken van de inmiddels geinstalleerde gebiedscie is het zoveel mogelijk bevorderen van burgerparticipatie.
    Welnu, dat is dan ook precies wat ze gaat doen.
    En hier wil ik het verder maar bij laten.

 • Met verklaring van goed gedrag is niets mis mee.Er zitten al genoeg randfiguren in de politiek,en zeer zeker in de deelgemeenten die nu gebiedscommissie heten.

 • Beste Tom,

  Ik hoop dat jij instaat bent dit te lezen. Ik heb nooit eerder kunnen reageren over jouw stomme opmerking op 01 mei 2014. Het is zeer achterlijk om te veronderstellen dat de bekwaamheid van iemand is af te meten aan de hand van een spellingsfout op een of andere media kanaal(LinkedIn). Er is een verschil tussen een mening, geven dat leidt tot een positieve bijdrage, of een mening zodat iemand zich gehoord voelt. Jij wilt jou zeker gehoord voelen. Weet jij als John Roseval de informatie zelf op LinkedIn heeft geplaatst?
  Welk beroep heb jij? Weet je wat John Roseval in het dagelijks leven doet?. Weet jij wat zijn opleiding of expertise zijn? Als je voortaan niets anders heb te doen hou je verder van enig commentaar, dat lijkt mij beter. Drink een glaasje wijn en stap dan verder in bed. Het bespaard jou een hoop ellende.

  Vriendelijk groet. Een Grote fan van Roseval

 • Ik weet niet, maar is het niet zo dat de minister die erover gaat besluit of hij wel of niet een VOG verleent, waarbij hij toetst of eventuele strafrechtelijke feiten botsen met de uit te oefenen functie?

  En is het in dit geval in Delfshaven idd zo dat deze al geweigerd is, en dat de grond daarvoor ‘verzet tegen de openbare orde’ was? Of is dat enkel een voorbeeld van de schrijfster?

  Iedere werkgever mag een VOG eisen. De minister bepaalt of hij deze verleent. Je moet bij die minister bezwaar maken tegen evt weigering.

  Bij gebiedsontwikkeling en andere grond- en vastgoedgerelateerde zaken hebben we de afgelopen jaren mogen meemaken dat deze lieden lijken aan te trekken die een ander normen- en waardenpatroon hebben dan de gemiddelde Nederlander. Deze katten willen ikv dat soort commissies toch niet op het spek binden?

  Een VOG eisen lijkt me terecht. Mocht ie geweigerd worden, dan gaat het erom waarom. Als dat bekend is, laten we het er dan nog eens over hebben… 😉

 • Mijn excuses voor het niet goed uitleggen van mijn bezwaar. Iemand die zijn functie en z’n werkgever niet goed in het Engels kan schrijven ‘Counsuller at gouverment’
  (of zelfs niet de moeite neemt om dit in Google translate in te vullen) acht ik inderdaad NIET capabel om deze functie te vervullen.
  Buiten het feit om dat dit een ambtelijke functie is, waarvoor de gemeente mijn inziens het volledige recht heeft om te screenen.

 • Punt is volgs mij dat de gemeente Rotterdam maar een gemeenteraad heeft. En daar gelden die VOG-eisen niet. Die raad kan op basis van de Gemeentewet commissies instellen. Die commissies zijn geen (deel)gemeenteraden maar volgs mij gewone Gemeentewetcommissies. Dat de gemeente (bij verordening) heeft geregeld dat die commissies worden bevolkt door mensen die worden gekozen, doet niet af aan hun status als Gemeentewetcommissie. Zo’n commissie is geen volksvertegenwoordiging, maar vaart onder de gemeenteraad. In wezen verschillen ze niet veel van ‘gewone’ ambtenaren. Aan deze worden ook VOG’s gevraagd.

  Kortom, de situatie moet wel met ‘werk’ worden vergeleken, want het gaat bij die commissies niet om volksvertegenwoordiging. Commissies zijn ook verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

  En laten we verder wel wezen: Een VOG wordt niet zomaar geweigerd, lijkt mij. Zo’n weigering gebeurt niet om redenen of misdrijven die niets met de uit te oefenen functie te maken hebben. Keertje rijden onder invloed en een paar snelheidsboetes zal een accountant niet deren, maar een rechter wel. Zo kijkt de minister van geval tot geval. Het is niet zo dat een misdrijf per se tot weigering leidt. Het moet strijdig zijn met de uit te oefenen functie.

  De vraag is dus: waarom is de VOG hier geweigerd?

 • Het gaat niet om het linkedln profiel, Tom. Jou opmerking is niet gepast. Ik hoop dat je zelf zo perfect bent dat je nooit schrijffouten(in het Engels nota bene maakt)Personen worden niet geoordeeld aan de hand van een schrijffout. Misschien heeft betrokkene zelf een veel hogere opleiding dan dat jij zelf heb. De discussie is dat er in Rotterdam op de verkeerde wijze wordt om gegaan met de belangen van anderen. Ik hoop dat jij nooit in de situatie terecht bent gekomen waarbij je zeker weet dat jouw onrecht is aangedaan. Wat Ik vindt is dat over deze regel niet is nagedacht. De personen die zitting hebben in een gebiedscommissie zijn geen ambtenaren maar naar mijn weten volksvertegenwoordigers, en geeft de keizer wat de keizer toekomt en geeft te koning wat de koning toekomt. In casus is er daarvan geen sprake.

 • Wat mij betreft is dat totaal irrelevant. Juridisch gezien heb je gelijk, het valt niet onder de kieswet, dat schrijf ik ook. Maar dat het om een commissie gaat onder de gemeenteraad en dat het daarom net ambtenaren zijn, gaat m.i. niet op. Er is geen sprake van een arbeidsrelatie.

  Daarnaast werkt het houden van verkiezingen de indruk dat het om iets democratisch gaat. Als je niet van plan bent waarde te hechten aan de keuze van de bewoners, kun je de commissie net zo goed direct benoemen.

  Daarnaast blijft het een misser om die VOG pas bij de benoeming te vragen. Alle andere controles vinden ook plaats bij het indienen van de kieslijsten, waarom deze niet?

 • Natuurlijk worden mensen (-g) beoordeeld aan de hand van de vele taalfouten op hun openbare LinkedIn profiel. Zodra mijn latente werkgever dit zou lezen, weet ik zeker dat ik de baan niet zou krijgen, aangezien communicatie een belangrijk onderdeel van een baan is, zo ook bij de gebiedscommisie. Deze discussie zit in het verlengde van het korten op de uitkering, zodra men niet bereid is de taal te leren. Aangezien duidelijk communiceren van grote betekenis is voor het merendeel van de openstaande vacatures.
  Daarbij een VOG wordt niet zomaar geweigerd, een weigering gebeurt wegens redenen die iets te maken hebben met de uit te oefenen functie.
  Ps. Hebben jullie van dezelfde onderwijzer op de basisschool les gehad? 9-)

 • @Bob
  Het gaat natuurlijk niet om die schrijffout an sich, hoewel tamelijk ernstig. Hier spreekt uit dat iemand te belazerd is om zelfs maar de geringste moeite te doen en dat is zeker voor een lid van een gebiedscommissie geen reclame.

  Buiten dat gebruik je grote woorden als onrecht en zelfs dictatuur.
  Weet jij dan soms ook waarom Roseval geen VOG krijgt? Dat lijkt mij namelijk de hamvraag. Zonder nadere informatie heeft de aanklacht van Alicia Hobbel n.m.m. geen enkele waarde en is-ie -onbedoeld- extra beschadigend voor John Roseval (niet aan gedacht?).

  Of je moet tegen een VOG in het algemeen zijn, maar dan krijgen we een heel andere discussie.

 • “Juridisch gezien heb je gelijk, het valt niet onder de kieswet, dat schrijf ik ook.”

  en dus “verstoort [het de] democratie in Delfshaven” niet.

  De gebiedscommissies zijn per definitie niet democratisch. Ze adviseren slechts, en zijn geen enkele verantwoording schuldig aan wie dan ook. Uw verhaal bevestigd dat slechts. En het is maar goed ook. De deelraden zijn terecht afgeschaft, en het is een gotspe dat via een achterdeur ze nu via die waardeloze ‘gebiedscommissies’ toch weer halfbakken in ‘ere’ zijn hersteld.

  Geen van de leden van deze gebiedscommissies dienen serieus genomen te worden. VOG of niet.

 • Klopt, ik ben tegen de VOG voor volksvertegenwoordigers. En misschien sowieso wel tegen de VOG. Ik ben wel voor enige controle als het gaat om bv functies waar je met kinderen werkt of met grote bedragen en verantwoordelijkheden, maar met de huidige terugkijktermijnen is de VOG redelijk zinloos. Daarnaast zegt het verder weinig. Je bent niet automatisch integer omdat je nooit betrapt bent op crimineel gedrag. Integriteit en verantwoordelijkheid zijn veel breder.

 • Het is kennelijk een verwachtingen-probleem. U verwachtte een volksvertegenwoordiging, het blijkt ‘slechts’ een commissie.

  Probleem ligt bij de (landelijke) politiek. Er zijn twee smaken: volwaardige deelgemeenten (zoals voorheen in Amsterdam), of een commissie. Anders gezegd: je bent volksvertegenwoordiging of niet.

  Het punt is niet dat het systeem ‘half’ is uitgevoerd; het is helemaal niet uitgevoerd. En iedereen die dacht dat sprake was van volksvertegenwoordiging op deelgemeente-niveau heeft zich klaarblijkelijk vergist.

  Zo eenvoudig is het, lijkt mij.

  Het verzoek om hier iets aan te doen, is in wezen een verzoek om het fenomeen deelgemeente nieuw leven in te blazen. Dat kan een wens zijn natuurlijk. Maar voor nu: het is wat het is; een commissie.

 • “Dat je tegen een systeem bent is geen argument om het systeem half uit te voeren.”

  Was dat in reactie op mij? Sorry, maar de structuur van deze site is niet helemaal duidelijk.

  Zo ja: Ik ben het helemaal met je eens (denk ik). Ik ben tegen het systeem en DUS ben ik er op tegen het half uit te voeren. Net zoals ik er op tegen ben om het geheel uit te voeren, of zelfs een beetje.

  “Verder vind ik het nogal beledigend hoe je praat over mensen die hun best doen om zich in te zetten voor hun omgeving.”
  Of ik respect opbreng voor andere mensen die zich inzetten voor hun omgeving is geheel aan mij. Laten ik vooropstellen dat hun omgeving ook MIJN omgeving is. (en ja, ik leef en woon in Delfshaven). Dat ik de Deelgemeenten verafschuw, en dat ik blij ben dat ze in ieder geval tot adviesraden gereduceerd zijn, is mijn goed recht. Mijn goed democratisch recht zou ik er in deze discussie aan toe willen voegen. Volledig ten overvloede wil ik er aan toevoegen dat ik me er actief mee bemoeid heb wat op de Deelgemeenten zou moeten volgen. NIETS, in mijn opinie. Maar hé, er is (democratisch? wellicht) anders besloten.

  Ook ik zet me in voor mijn omgeving. Niet middels Deelgemeenten, noch middels de ‘Slappe Was’ waar ik dit jaar op heb mogen stemmen.
  Laat ik één ding aan je duidelijk maken: dat een stelletje bobo’s een adviesorgaan in het leven roepen (en hé, is mijn instemming daarvoor nodig geweest? Antwoord: Nee. Ik kon niet ‘stemmen’ op/voor afschaffing van deze onzin, wat ik het liefste zou willen) en dat ik alleen voor dat feit mijn respect voor de leden daarvoor moet tonen?: “Lekker Belangrijk”.
  Er zitten daar dus een stelletje bobo’s te adviseren (en gelukkig niet meer: te beslissen) op basis van een opkomst ONDER de 50%. Zij hebben dus een héél bescheiden ‘mandaat’.

  Ik ben van mening dat géén van de leden een fatsoenlijk (lees: democratisch) mandaat heeft, laat staan die kandidaat waar jij je zo hard voor maakt vanwege zijn “geen-VOG” verklaring.

 • Nee hoor. De keuze was A of B. Helemaal geen ‘of iets anders’. En ik heb er niet voor naar een stembureau gehoeven. Ik kan me niet meer herinneren of ik iets van een stempas heb gekregen of dat iedereen kon stemmen (die een internetverbinding had natuurlijk, want het hele gebeuren was hoogtechnisch/participerend internet-peilen).

  Lekker democratisch weer, om nog maar eens even in jouw straatje te blijven. Wat was de opkomst bij die ‘verkiezing’? Ik zal eens raden: dat is niet eens in de buurt gekomen van de 50%.

  Overigens: het Nationaal Parlement heeft besloten om die zinloze deelraden af te schaffen. Dat de stad Rotterdam er vervolgens een nog nuttelozer orgaan van heeft gemaakt om toch in godsnaam maar door te kunnen blijven modderen is een schande.

 • Er was zeker de mogelijkheid om een eigen voorstel in te vullen en volgens mij was dat op papier.

  Wat het aantal reacties was, weet ik niet meer. Laag, waarschijnlijk. Maar wat is nu je punt? Je wilt geen laagdrempelige vertegenwoordiging, er mag niks via internet blijkbaar en bij een lage opkomst vind je het ook niet goed genoeg. Wat is dan je alternatief? Wat wil je dan wél?

  Alsof de TK democratisch is trouwens, met een meerderheid zonder draagvlak die binnen een coalitie koehandel bedrijft om met 50%+1 dingen erdoor te duwen. Ook al gaan daar iets meer mensen voor stemmen, dat zegt dus niets.

 • Een vertegenwoordigend orgaan? Wie vertegenwoordigen ze dan? Minder dan de helft van de Delfshavenaren in ieder geval.

  En ga je nu zelf in enen zelf “juridisch gelijk” zitten halen, want het “staat gewoon op de website van de gemeente.” Ja, dat is nou net het hele probleem: de gemeente denkt zelf dat ze een vertegenwoordigend orgaan in het leven hebben geholpen. Maar dat is niet zo! Het is A) adviserend en B) ‘vertegenwoordigen’ ze minder dan 50%! Ik weet niet meer waar het was, maar ergens op Zuid was de opkomst 33%! Het zou alle verkozenen daar sieren om te weigeren ook maar enig advies uit te brengen. Waar halen ze het gore lef vandaan?

  Ik hoop dat die PvdA’er beter kan debatteren dan jij, want dit gaat echt helemaal nergens over. Dit holt van A naar B om maar de verantwoording/consequenties te ontlopen. Ik vrees echter dat John Roseval dit niveau niet ontstijgt, en het is echt vreselijk en schadelijk dat dit soort gelul straks door zal gaan als ‘mijn’ vertegenwoordigd advies.

  BAH.

  John Roseval, als je dit leest: doe het niet man, je zit daar voor je eigen dingetje, niet voor de Delfshavenaren, die niemand van jullie daar ook maar enige vertegenwoordiging hebben overgedragen.

 • Ik zal John Roseval vragen als hij nog in de gebiedscommissie wilt. Hij zal het niveau op zeer eenvoudige wijze overstijgen, ik ken die man goed. Hij heeft in de deelraad van Delfshaven zijn stinkende best gedaan. Buitendien beste vrienden, voor hen die het willen weten! Deelraadsleden hebben zich enorm ingezet voor de bewoners van Rotterdam. Binnen de gebiedscommissie zullen er ongetwijfeld heel veel leden zijn met goede bedoelingen. De tijd zal dat leren!. Het is zeer makkelijk om aan de zijkant te zitten en van alles te roepen (uitzonderingen daarbij gelaten) Buitendien Nederland dankt haar democratie onder anderen aan de schrijvers van dit artikel die onderwerpen durven aan te dragen. En het is ook goed dat sommigen zinnige opmerkingen maken. Daar gaat het om. John Roseval is niet het probleem. “een constructieve bijdrage lijdt tot een betere wereld”. In mijn belevenis beogen de schrijvers van dit artikel een beter wereld te scheppen te beginnen in onze prachtige “democratische paradijs” Dat Nederland heet, waar een ieder meent de zelfde rechten te mogen hebben ook als hij een eenvoudige man of vrouw is. Of dat hij/zij hoopt zitting te nemen in een(door sommigen)verafschuwende commissie. In dit ene geval heet die persoon John Roseval.

 • @Alicia, wat merkwaardig. Waarom ben je tegen een VOG speciaal voor volksvertegenwoordigers? Dat zou in theorie kunnen betekenen dat wij vertegenwoordigd worden door pedofielen, kleptomanen, pyromanen, psychopaten, noem maar op. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik lees in deze discussie. Als ik vertegenwoordiger van GroenLinks was in Rotterdam (jij bent daar bestuurslid toch?), zou ik mezelf nog eens achter de oren krabben. Jouw opvattingen in deze zijn noch groen, noch links, maar gewoon wereldvreemd.

 • Wat een vreemde reactie van Tom.
  Alsof taal -stijl – en spelfouten iemands hoedanigheid bepalen.
  Als dat bepalend was zou (o.a.) het gros van het ambtenarencorps van hoog tot laag ontslagen moeten worden.
  Ik ken John Roseval als een uiterst integer en aimabel persoon waarmee ik met veel genoegen 4 jaar in de deelgemeenteraad van Delfshaven heb mogen samenwerken.
  Het spijt me dan ook zeer voor hem op deze manier in de publiciteit gekomen te zijn.
  Verder zie ik heer/mevrouw Dub stellen dat de gebiedscommissieleden geen volksvertegenwoordigers zouden zijn.
  Dat lijkt me niet te rijmen met het feit dat ze volkomen democratisch, dus middels verkiezingen, gekozen zijn.

  En voor “red me niet” : de leden hebben wel een democratisch mandaat, zie mijn opmerking over de verkiezingen hierboven.
  De opkomst was idd bedroevend laag; slechts 39,8 % meen ik me te herinneren.
  Dat kan vele oorzaken hebben maar hoogstwaarschijnlijk is de grootste gemene deler weinig tot geen vertrouwen in de politiek.
  Edoch, dat kunt u de gebiedscie leden niet aanrekenen.
  Kent u de leden overigens?
  Of doet u zomaar uitspraken als: “geen van deze gebiedscie leden dienen serieus genomen te worden” ?
  Vwb het functioneren van een gebiedscie zou ik u willen adviseren hierop eens te googlen.
  En mocht u een probleem/situatie of anderszins aan willlen kaarten: meld het bij de gebiedscie Delfshaven.
  Op voorhand heet ik u van harte welkom.

 • Red mij niet,
  Idd hebben wij een verschillende mening.
  Dat zegt niet dat de uwe beter is en de mijne slechter, of vv; ze verschillen slechts.
  En ja, ik nam uw opmerking persoonlijk, waarom zou dat zorgelijk moeten zijn?
  Uiteindelijk had u het wel over de gebiedscieleden en dat zijn geen virtuele poppetjes, maar mensen van vlees en bloed.
  Waar Delfshavenaren op gestemd hebben.
  De kiesdeler was in deze iets van 1455, en ik heb 1655 stemmen mogen ontvangen, dus ja, ik “zit” in de gebiedscie.
  (Overigens was mijn opmerking om even te googlen zeker niet aanmatigend bedoeld, dat is absoluut niet mijn stijl).
  Het is wat het is, ondanks het feit dat u van mening bent dat een gebiedscie dankzij de lage opkomst geen bestaansrecht zou hebben.
  (Die trend was overigens landelijk…)
  Ik zou zeggen: maak u dan hard voor een verandering van de Kieswet.
  De opkomst voor de gemeenteraad in Rotterdam was trouwens 45,1 %
  De huidige gemeenteraad heeft ergo ook geen mandaat volgens u?
  Tot slot: waarom zou ik u serieus moeten nemen wanneer u op voorhand dat de gebiedscie/leden niet doet.
  Ik ken niet eens uw naam…
  U kent ons niet persoonlijk, echter, mocht het u interesseren: we zijn allemaal onder onze eigen naam te vinden op de website van Delfshaven.
  Waar kunnen wij u vinden?
  Ik heet u iig hartelijk welkom op de e.v. vergadering 13 mei aanstaande.
  Met vriendelijke groet.

 • Suzanne:
  Dit is wel heel veel tegelijk. Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk de vele, vele punten die u opvoert te beantwoorden.
  – De zorgelijkheid van het persoonlijk aantrekken van mijn opmerking zit er in dat u, hoewel een mens van vlees en bloed, daar niet zit namens Suzanne, maar als ‘vertegenwoordiger’ van de Delfshavenaren. Waarom ik vind dat de leden van de cie niet serieus genomen dienen te worden in deze heb ik u en anderen nu al meerdere malen duidelijk gemaakt. Het IS dus niet aan u persoonlijk gericht. Dat u meent daar toch aan vast te moeten houden is inderdaad zorgelijk.
  – Uw 1655 stemmen: Dat is mooi voor u, bravo, u bent op eigen kracht in de cie gekomen. Gefeliciteerd. Vele van uw cie leden kunnen u dat niet navertellen. Ik blijf het toch jammer vinden dat u de slechts 40% opkomst blijft negeren.
  – “Het is wat het is”. Vanzelfsprekend. Het is een adviesorgaan dat slechts door 40% van de kiezers verkozen is. Niets meer en niets minder. “Het is niet wat het zou moeten zijn”, heb ik al elders hier beargumenteerd.
  – De kieswet: Ik weet niet of ik hier nu moet lachen of huilen. De kieswet IS aangepast, en de deelgemeenten zijn in die verandering geschrapt. Met de Kieswet heeft uw gebiedscommissie helemaal NIETS te maken, en vindt dan ook geen enkele legitimatie in de Kieswet.
  – De gemeenteraad: zullen we gewoon maar even bij de gebiedscommisies blijven? De auteur van het artikel meende ook al dat de Tweede Kamer niet democratisch was. Waarom is het voor politici en bestuurders toch zo moeilijk om gewoon bij het onderwerp te blijven? Schoenmaker, blijf bij uw leest.
  – Waarom u mij serieus moet nemen? Misschien zou u zo vriendelijk willen zijn om die vraag zelf te beantwoorden? Ik heb u al uitgelegd waarom de leden niet serieus neem, en de gebiedscommissie evenmin. En waarom zou u mijn naam moeten weten? Weet u de namen van de 1655 stemmers? Nee! Neemt u hen daarom ook niet serieus? Ik vertrouw er op dat dat niet het geval is. Daarnaast geef ik u mijn argumenten. Gaat u die pas serieus nemen als u mijn naam kent?
  – Waar u mij kan vinden? U heeft mij al gevonden, en ik u. Hier.

 • Ik begrijp uw zorgelijkheid in deze niet zo goed.
  Kennelijk voelden de Delfshavenaren die mij hun stem gegund hebben deze “zorgelijkheid” niet. Want zij stemden niet op een “poppetje” maar op mij. Omdat zij mij als hun vertegenwoordiger zien.
  De verkiezing van de gebiedscie vond plaats conform de regels van de Kieswet.
  Dat dit, vwb duidelijkheid naar de kiezer, geen optimale exercitie betrof kan ik onderstrepen.
  Echter we hebben wel met een heel nieuw fenomeen te maken.
  Waarvan de contouren al uitgezet zijn maar de invulling nog gestalte moet krijgen.
  Het verbaast mij ietwat dat u de vergelijking naar de gemeenteraadsverkiezing als irrelevant beschouwt; we hebben het hier, itt wat u stelt, over hetzelfde, namelijk over democratie.
  De gebiedscie is naar uw mening, vanwege de lage opkomst van 39,9 %, niet democratisch tot stand gekomen, maar een gemeenteraad, die, met een opkomst van 45,1 %, momenteel voltallig geinstallleerd is, zou wel democratisch zijn? Dat ligt automatisch in het verlengde van deze discussie. Maar daar hebt u geen moeite mee?
  Of gaat het u wellicht niet over de democratie?
  Zeg dat dan.
  En nee, ik neem u niet meer serieus.
  Hetgeen ik wel 1000% doe met de kiezers die, itt u, mij wel serieus nemen.
  Aan en voor hen ga ik energie besteden.
  Daar wil ik het nu maar bij laten.
  Dus, (dit om het kind maar een naam te geven) beste Oscar, ik wens u verder het beste en u blijft ten allen tijde met al uw inbreng welkom op onze vergaderingen.

 • Ik heb nergens gezegd noch gesuggereerd dat ik de opkomst bij de gemeenteraad irrelevant vind. U zuigt dit uit uw duim.
  Ik wil alleen hier bij de opkomst bij de cie-verkiezingen blijven. Die is sowieso relevant voor deze discussie, dus ik begrijp niet waarom u daar niet over wilt praten maar eerst van mij een uitspraak verlangt over de gemeenteraad.
  Het gaat mij wel degelijk om het democratisch gehalte van de cie. Zoals ik ook al uitvoerig beargumenteerd heb. Die discussie kan prima gevoerd worden zonder over de legitimiteit van de gemeenteraad te moeten gaan spreken. Het mandaat van de cie is in ieder geval nog kleiner dan dat van de gemeenteraad, zo veel wil ik er over kwijt. En dat van de cie is zeker ondermaats. En dat is heel wat minder dan “geen optimale exercitie”.

  “De verkiezing van de gebiedscie vond plaats conform de regels van de Kieswet.” Nogmaals: Nee. De kieswet is niet van toepassing op de gebiedscommisies, lees hem er maar op na. Sterker nog, lees de verandering van de kieswet er maar op na die de deelgemeentes afschafte. Hoeft u niet eens voor te googlen, kan gewoon via de website van de Gemeente Rotterdam onder de kop “gebiedscommisies”. Uw eerdere suggestie dat ik mij dus maar in moest spannen om de kieswet te veranderen is dus het befaamde “met een kluitje in het riet sturen”. U kunt zo hard roepen als u wil dat het “conform de regels van de kieswet” was, maar dat maakt het niet waar. De Kieswet is zo helder als wat.

 • Trouwens mw Hobbel,

  Er zijn wel meer ondemocratische zaken binnen de gebcie gaande zoals het trachten te sturen naar de samenstelling van de vz e.d. Middels het vormen van draagvlak binnen de commissie en niet zo zeer nav van de uitslag van de verkiezingen. En ja ik vind dat in principe al verwerpelijk. Laat kij nu maar als luis in de pels een enfent terible zijn binnen de gebcie. Ik zit er niet voor de gezelligheid of de mooie praatjes. Ik zit er voor de bewoners en ook die 61% die niet gestemd hebben. Tenslotte was ik geen kandidaat geweest had ik misschien zelf ook niet gestemd. Want het a-pollitieke gehalte is inmidels al weer ver te zoeken. Gelukkig is niets zeker in het leven, ook niet in de gebcie en zij die denken alles wel even naar hun hand te zetten mogen even hun gang gaan. U kent het spreekwoord toch. “Al is de leugen nog zo snel…” Inmiddels zij we ruim anderhalve maand verder en is het hot item op dit moment het bezoeken van wat presentaties en hoe onze visitekaartjes er uit moeten gaan zien. Gelukkig zitten er nog ambtenaren achter de schermen die wel keihard hun best doen ipv ellenlang discussieren hoe wij de bewoners moeten laten participeren. Heel makkelijk, praat met de burgers en vraag wat er leeft meer niet. Let op mijn woorden, reken ons, ook mij alstublieft over 4 jaar af op onze inzet en wat wij gedaan hebben. Geen woorden maar daden. Misschien als de burger bewust is dat bv een voorzitter of vice voorzitter bij een volle tijds aanstelling ruim 5600 euro bruto krijgt en daar bovenop 40% toelage als tegemoetkoming voor het zelf moeten afdragen van pensioenpremies e.d. En het niet krijgen van een eindejaarsuitkering. En dan zijn er mog onbeschaamde zakkenvullers die schermen met ‘wij betalen ook de meeste belasting’ zo ken ik het ook. Een normaal lid mag blij zijn met 550 bruto per maand. Zeker niet te weinig maar dat andere echt te veel. Vandaar dat Leefbaar Rotterdam in de aanloop naar de gebcie’s al een motie had ingediend om enigszins te nivelleren om dit soort steekspellen te voorkomen. Nu zal niemand het zeggen vanwege de politieke correctheid en zal men mijn commentaren niet in dank afnemen maar het gaat dus net als met de verworpen motie blijkbaar vooral om de pegels en niet om de dienstbaarheid. Ik doe het daarentegen WEL om dienstbaar te zijn.

  Maar burgers wees gerust ik houd mijn ogen, oren en vooral ook mijn mond open. Ik ben tenslotte niet gekozen om vrienden te maken bij de plucheplakkers maar om problemen en ideeen van de burgers aan te kaarten. Henry Koster, lid gebcie.

  Overigens ben ik PERSOONLIJK voor een algemeen vuurwerkverbod maar verwacht nog wel het een en ander op de komende vergaderingen. Komt dat zien. 🙂

 • Suzanne:
  Wij hebben duidelijk een verschillende opvatting over wat een democratisch mandaat betekend. Naar mijn mening is er geen mandaat bij een opkomst van 40%, en vormen de leden van een ‘parlement’ in zo’n geval ook geen volksvertegenwoordiging. Ze vertegenwoordigen dan slechts 40% van de bevolking, en dat is géén democratisch mandaat.
  Dát is de reden waarom ik stel dat geen van de leden serieus genomen dienen te worden. Het gaat niet om hun persoon, maar om hun rol.
  Kennelijk vat u mijn opmerking over de leden nogal persoonlijk op, en u bent niet de eerste hier. Ik vind dat echter extra zorgelijk: ik mag hopen dat u niet persoonlijk in raad of cie zit maar, zoals u zo graag uit wilt dragen, als (volks)vertegenwoordigster. Ik zeg dan ook niet dat ‘Suzanne Grinwis’ of ‘John Roseval’ niet serieus genomen dienen te worden, maar “de leden van deze gebiedscommissies”.

  Tot slot vind ik het nogal aanmatigend van u dat ik maar eens moet gaan googlen. Zoals ik hier al heb geschreven heb ik mij actief met de ‘vervanging’ van de deelgemeenten bemoeid: ik ben bij de informatieavonden geweest die ten behoeve hiervan georganiseerd werden in het deelgemeentekantoor in Delfshaven, heb daar gesproken, heb meegediscussieerd, had me vooraf ingelezen, heb de sprekers daar aangehoord etc. etc., en heb aan de ‘verkiezing’ van de alternatieven deelgenomen.
  Ik ben persoonlijk tot de conclusie gekomen dat ik de gebiedscommies een wassen neus vind. Ik ben ze liever kwijt dan rijk.
  Uw reactie hier sterkt me alleen maar in dat oordeel: ondanks de ondermaatse opkomst blijft u maar volhouden dat de commissies een democratisch vertegenwoordigend mandaat hebben: “Edoch, [de lage opkomst] kunt u de gebiedscie leden niet aanrekenen.” Nee, dat kan ik de 60% van de Delfshavenaren aanrekenen die zich niet vertegenwoordigd zien in dit orgaan. En dat zouden de leden van de cie ook moeten doen: u vertegenwoordigd slechts 40%. Neem dat eens serieus!

 • Henry:
  “Ik zit er voor de bewoners en ook die 61% die niet gestemd hebben.”

  Ehhh, nee hoor. Zet dat nou maar uit je hoofd. Je zal het vast goed bedoelen, maar ik wil je aanraden om bij ieder advies dat van je commissie uitgaat goed te beseffen: 60% staat hier waarschijnlijk niet achter, want die willen deze hele commissie niet.

  En wat een verschrikkelijke start van het geheel, als ik je verhaal zo lees. Maar wel precies zoals te verwachten was.

 • Beste Red mij niet,

  Toch ook voor die 61 procent want mijn aanpak gaat verder dan die zo gewenste participatie leidraden e.d. Ik ben vreemde eend in de bijt. Ik hroet wildvreemden en ga een praatje aan. Binnen een minuut probeer ik te ‘vissen’ naar hun gevoelens mbt tot de wijken en ideeen en ja heel veel valt gewoon af te doen door te verwijzen naar 14010 en weer een hoop kan een gebcie ook helemaal niets mee omdat we geen slagkracht hebben dwz beslissingsbevoegdheid. Maar komt men met een suggestie waar ik wel iets mee kan dan probeer ik tijdens het gesprek aan te geven dat ik in de gebcie zit en of deze meneer of mevrouw het goed vind als ik daar dan iets probeer (lees: ga) doen. Meestal zijn dan nou net de mensen die niet stemmen want daar heb ik een radar voor. Zo heb ik al 5 projectjes in de steigers staan en qua draagvlak? Ach ik maak het plan af met voors en tegens en ga dan weer een paar uurtjes ‘campagne’ voeren om te proeven of er draagvlak voor is. Is er geen draagvlak dan koppel ik terug naar de bewoners en zo ja dan nodig ik ze uit voor de vergadering waarber hopelijk over beslist zal worden.

  En ik ben het overigens wel deels met je eens wat die wassen neus betreft die je eerder noemde maar helaas zijn de geb.cie er door gedrukt in de huidige vorm door vooral oude politiek. Echter het is er nu en voorlopig blijft het nog wel een jaar of 3 dus kan ik twee dingen doen. Langs de zijlijn blijven mokken of aan het front er uit te halen valt wat er in zit en trouwens dan heb ik het niet over de pretsubsidies. Want als ik hier en daar om me heen kijk denkt het gross van de cie dat het gaat om subsidietjes te promoten. Ik zeg nee, burgerinitiatieven en opzoomerideeen prima maar het moet wel iets bijdragen dus zal ik waar het dit soort aanvragen betreft niet zomaar overal mee instemmen. Bv. Het moet groep overstijgend zijn dus alleen maar een pot geld voor clubje a met clubje a mensen, nee. Maar dat is volgens mij wel des Leefbaars. Vrees toch dat het potje snel leeg is aangezien ons geluid niet gehoord word of men het niet wens te horen en zoals men zegt, lekker links lult maar recht (lees: uitgeeft wat niet uit eigen zak komt). En vaker nog alleen maar voor bv een bepaalde groep minderheden op wens te komen, de zogenaamde achterban. Nou sorry hoor, mijn achterban zijn ALLE Rotterdammers.

  In mijn oogpunt is de geb.cie dan ook een Super Buurt Bestuurt met een Super BAF er aan vast, er zijn wat unieke dingen maar in essentie zouden de ambtenaren het zelf ook heus wel zonder ons kunnen… Oeps wat zeg ik nu.

  Maar nogmaals ik maak het er het beste van ben blij dat ik in ieder geval geen kans maak gecorrumpeerd te worden door de megasalarissen. En komt de verkiezingstijd weer, dan verwacht ik dat er tegen die tijd wel behoorlijk veel aanpassingen gemaakt zullen zijn.

  Mijn zg. Collega’s gaan deze convulsies van mij uiteraard analyseren en mij verteellen datndit niet bijdraagt aan het groepsprecess enz. tot hen zeg ik. Lieve mensen, wees eerlijk tegen jezelf en de burgers, wat ik zeg is hard maar waar. Doe er iets mee, in plaats van te komen met groepsprocessen e.d. Kom op wij zijn geen kleuters, de participatiemaatschappij wordt ons door de strot geduwd, laten we focussen op zaken die de WMO en veiligheid en integratie ten goede komen. De rest is bijzaak en luxe. Henry Koster. lid Geb. Cie Delfshaven.

 • O ja mij stukje hierboven staat vol typefouten en hier en daar een vergeten woord enzelf een grammaticale fout maar ja men leest daar wel doorheen toch Tom? Helaas heb je bij dit forum geen mogelijkheid om je reactie later aan te passen. Zou mijn VOG nu met terugwerkende kracht moeten worden ingetrokken om maar weer on topic te komen? Trouwens ik heb hier tegen Tom van hierboven, niet Tom van de cie. Tenzij?…. Nee, dat kan niet…

 • Beste Henry:
  “…kan ik twee dingen doen. Langs de zijlijn blijven mokken of aan het front er uit te halen valt wat er in zit…”

  Ik vind dit een betreurenswaardige houding. En het is een houding die waarschijnlijk door meerdere leden van de cie gedeeld wordt.

  Ik zou wil beargumenteren dat die cie er helemaal niet “nu eenmaal is”. De ondermaatse opkomst (en dan bedoel ik ruim minder dan 50%) is een behoorlijk sterke indicatie dat deze cie niet gewild is door de Delfshavenaren. Zij IS er dan wel, maar daar waar zij haar bestaansrecht aan zou moeten ontlenen, namelijk de ‘vertegenwoordiging’ van de Delfshavenaren, heeft zij niet waar kunnen maken. Bij de aftrap al. Per definitie schiet zij haar doel voorbij (al is het correcter om te zeggen: kan zij haar doelstelling niet behalen).
  Het is dus maar zeer de vraag of uw stelling “er uit halen wat er in zit” wel waargemaakt kan worden. Er zit namelijk geen meerderheids’vertegenwoordiging’ in de cie. Hoe kan u die er dan uithalen?

  Uit uw verhaal blijkt wel dat u het goed bedoeld, maar ik vraag mij af of u zich niet door uw ambitie laat verblinden voor de realiteit van de (niet-)verkozen cie.

 • Nogmaals in reactie op Henry:

  Ik heb eens even gekeken op de uitslag van de verkiezingen, en het blijkt dat 21.550 mensen hebben gestemd, bij een opkomst van 39,9%.
  Dat betekend dat u minstens 5.400 mensen achter een voorstel van uzelf of ‘de man in de straat’-die-u-aanspreekt moet verzamelen om boven de 50% virtuele-opkomst uit te komen. En dat moeten dan ook nog eens allemaal niet-/blanco/ongeldig stemmers zijn.

  Dat gaat u niet lukken.
  En dan nog bent u ver verwijderd van uw claim dat u voor de 60% wegblijvers in de cie zit.

  Denk daar nog eens aan bij de adviezen waar u zich achter schaart…

 • Beste,

  Ik ben geen politicoloog of rekenwonder. Maar met draagvlak bedoel ik niet een statistisch draagvlak. Maar stel dat ik van 50 mensen willekeurig op straat van 75% eenzelfde mening krijg dan is dat voor mij voldoende om het de cie voor te leggen.

  En ja ik begrijp dus wel helemaal wat u bedoelt qua cijfers maar zo zit de verordening voor de geb.cies nou ook weer niet in elkaar. Wij zouden moeten fungeren als ogen en oren van de stad en initiatieven verzamelen van de bewoners. Ik heb nergens een getal of percentage gezien, daar kan ik overheen gelezen hebben overigens.

  In mijn ideaalbeeld zou er voor elk voorstel een referendum moeten komen. Maar er wordt veel gehersenkraakt over hoe of wat en voorl voor digibeten en dergelijke of dat wel zou werken maar voorlopig wordt er nog te veel gepraat en te weinig gehandeld. En er zijn er die wel een fantastisch media apparaat op touw hebben gezet maar nog niets concreets gezien. (Van mij ook nog niet maar dat zit in de pijpleiding).

  En ik heb niet ‘dan maar gekozen’ om niet sneu in een hoekje te blijven. Sterker nog ‘remigrant’ in Bospolder met 3 kleine kinderen zie ik de goede, minder goede en ronduit slechte dingen in mijn wijk en Delfshaven. En ipv te blijven mopperen wilde ik zelf wat kunnen ‘doen’ om later tenminste mijn kids in het gezicht kan kijken en zeggen, “schatjes ik heb mijn best gedaan.”

  Ik ben pragmatisch en nuchter ik verwacht echt geen wonderen van de geb.cie maar mag natuurlijk wel blijven hopen. 🙂

  Ik hoop trouwens toch ook dat ik u dinsdag 13 mei om 19:30 even de hand mag schudden voor de vergadering.

  Trouwens ik ben ontzettend te spreken over de handelswijze van gemeenteraadslid Dries Mosch. Die gaat ook voor de enkeling en gaat niet eerst kijken of er duizenden mensen met hem eens zijn.

  Einde topic voor mij. Verleid me niet weer te reageren aub 🙂

  Henry Koster

 • Henry:

  Nou ja zeg! “Verleid me niet weer te reageren aub”? Die verantwoordelijkheid ligt geheel bij jou hoor. Wat een afschuifgedrag weer.

  Maar wellicht willen er nog wel 50 mensen hier reageren op mijn suggestie en advies aan de adviesraad die Gebiedscommisie heet:
  Geachte leden, jullie hebben een ondermaats mandaat. De Delfshavenaren willen niet dat jullie een beetje gaan zitten adviseren ‘namens ons’. Blijf weg de komende vier jaar. Neem aan geen stemming deel, beoordeel geen enkel plan. Teken geen enkele presentielijst. Stort je vergoeding terug in de publieke middelen (=de gemeentekas).
  Probeer het gewoon over vier jaar nog eens. Maar voor deze vier jaar is Delfshaven duidelijk geweest: NEE. Geef daar gehoor aan.

 • Suzanne:
  “Ziet u zelf niet hoe onzinnig dit is?”
  Het is volslagen onzinnig. Maar het is dan ook wat u stelt, niet ik. U legt mij weer van alles in de mond.
  Ik zeg, en heb hier eerder al meermalen gezegd, dat de cie de participatie bij de verkiezingen zou moeten toetsen. Vanwege het simpele feit dat het een taakstelling is van de cie. Ik heb dat niet verzonnen, het is een taakstelling waar u zich aan heeft gecommitteerd door zitting te nemen in de cie. De eerste toetsing van participatie zou de cie’s eigen ‘verkiezing’ moeten zijn. Het zou in ieder geval een prima ‘proeve van bekwaamheid’ betekenen.

  Ik leid uit uw reacties af dat u dit niet gaat doen. Op basis van de (in uw eigen woorden) “onzinnige” argumentatie die u zelf ten beste heeft gegeven.

  Ik begrijp wel dat u het hier bij wil laten.
  Ik niet. Vooralsnog bestaat uw enige rechtvaardiging uit de deelname aan de cie uit “hij is er nu eenmaal”. Dit onvermogen van u om ‘participatie’ te willen beoordelen is een slecht voorteken. Delfshavenaren kunnen de komende vier jaar nog een hoop zaken tegemoet zien ‘die er nu eenmaal zijn’ gekomen.

 • Vast en zeker groot feest bij de PvdA in Delfhaven!
  Vandaag vernomen dat ons 15de gebiedscommissielid, de heer John Roseval, zijn VOG natuurlijk gewoon ontvangen heeft, zoals ook te verwachten was.
  Beste John, van harte proficiat en dat het maar 4 vruchtbare jaren mogen worden.
  Hierbij onze gelukwensen!

  Je collega’s:

  Suzanne Grinwis en Henry Koster.
  Gebiedscommissieleden namens Leefbaar Rotterdam

 • “Over en uit” schreef je al eerder. Middels de woorden: “Verleid me niet weer te reageren aub :-)”
  En jij noemt mij een trol? “Kinderachtig” zelfs? Je bent een slapjanus, en je woorden zijn al niets meer waard op het moment dat je ze uitspreekt. “Kinderachtig” is een compliment uit jou mond. Want ik wil zeker nooit zo ‘volwassen’ worden als jij.

  “was ik geen kandidaat geweest had ik misschien zelf ook niet gestemd.”, schrijf je. Jij gaat zitten trollen in de gebiedscommissie. Zo ik al ’trol’, dan doe ik het hier, niet in een zogenaamd representatief adviesorgaan. Ik pretendeer niet de 60% niet stemmers te vertegenwoordigen. Niet hier, laat staan in de gebiedscommissie.

  En wat is dat dan ’trollen’? Leefbaar Rotterdam trapt bij voorkeur tegen de schenen van PvdA Rotterdam, en nu gaan jullie een beetje gezellig de PvdA gelukwensen met dit succes?
  Of jullie zaten te trollen bij de verkiezingen, of jullie zaten te trollen tijdens de college-onderhandelingen, of jullie zitten nu te trollen met jullie gelukwensen.

  Welke van de drie is het? Want alledrie tegelijkertijd, dat kan niet.

  Kinderlijke eenvoud? Zouden meer zelfbenoemde ‘volwassenen’ moeten doen.

 • “Reddeloos” hartelijk en oprecht dank voor al je complimenten! Ik wens. John van harte proficiat want het gaat mij niet om de partij maar om de mens. En als jij alle pvda’ers en leefbaren in een hokje wilt stoppen ga je gang. Ik ga voor de mensen achter de partijen. Niets is zwart wit. Alle partijen hebben goede punten van PVDA tot Nida van SP tot Leefbaar Rotterdam. Ik ga graag voor wat ons verbind en niet wat ons uit elkaar drijft. En waar meningen verschillen behoud ik het recht op mij eigen mening met niet alleen mijn eigen achterban in gedachten. Ik lees straks wel wat je weer te kotsen hebt, want jij wilt toch het laatste woord.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures