Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden Zakelijk

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een zakelijk abonnement op Vers Beton (groepsabonnementen en instellingsabonnementen). Hier vind je de Algemene Voorwaarden voor enkelvoudige abonnementen.

30 mei 2023

1. Algemeen 

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke abonnementen (groepsabonnementen en instellingsabonnementen) voor het online tijdschrift Vers Beton, geleverd door Stichting Vers Beton, gevestigd te Rotterdam, Coolsestraat 140, 3014 LN Rotterdam. Kamer van Koophandel nummer: 59018364. BTW-nummer: 853282031B01. Een abonnement omvat de toegang tot het door Stichting Vers Beton aangeboden digitaal tijdschrift.

1.2 Het bedrijf, de organisatie of de groep (vanaf hier: abonnee) gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij het aangaan van een abonnement geleverd door Stichting Vers Beton.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. 

1.5 Stichting Vers Beton is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op elk moment te staken. In dat geval is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval geen recht op (gedeeltelijke) restitutie. 

1.6 Stichting Vers Beton behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

2. Duur, beëindiging en gebruik van het abonnement 

2.1 Een zakelijk abonnement kan op elk gewenst moment afgesloten worden.

2.1 Een zakelijk abonnement kan alleen worden aangegaan voor de duur van een jaar. Het abonnement wordt elk jaar automatisch verlengd.

2.2 Het abonnement kan alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn beëindigd worden. De abonnee kan (mits ingelogd) via Mijn Account het abonnement stopzetten, uiterlijk een maand voor de ingangsdatum van de nieuwe abonnementstermijn. De abonnee heeft geen recht op terugstorting van het (resterende) abonnementsgeld binnen de abonnementstermijn (zie ook 3.5) 

2.3 Een abonnement op Vers Beton is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet verhandelbaar.

2.4 Paywallvrije links uit de digitale nieuwsbrief voor abonnees mogen alleen in de persoonlijke sfeer worden gedeeld. De paywallvrije links mogen nadrukkelijk niet worden ingezet voor interne of externe nieuwsdiensten in welke vorm dan ook.

3. Abonnementen: groepsabonnement & instellingsabonnement  

3.1 Op groepsabonnementen is een vaste staffelkorting van toepassing. Een zakelijk groepsabonnement kan afgesloten worden tot ca. 25 individuele gebruikers. Bij meer dan 25 gebruikers wordt er een instellingsabonnement aangeboden.

3.2 Individuele gebruikers van het bedrijf of de organisatie registreren een eigen account op versbeton.nl. Tevens krijgen zij de e-mailnieuwsbrief met paywallvrije links. 

3.3 De e-mailnieuwsbrief mag alleen worden doorgestuurd op persoonlijke titel. De paywallvrije links mogen nadrukkelijk niet worden ingezet voor interne of externe nieuwsdiensten in welke vorm dan ook. 

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Het abonnementsgeld voor groepsabonnementen wordt automatisch afgeschreven van hetzelfde rekeningnummer als waarmee het abonnement is geregistreerd. Indien u het rekeningnummer wil wijzigen, kunt u contact opnemen met [email protected]. Instellingsabonnementen worden jaarlijks gefactureerd.

4.2 De actuele abonnementsprijzen van Vers Beton vindt u op www.versbeton.nl. Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief btw (9%).

4.3 Stichting Vers Beton behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie (Consumentenprijsindex) zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Stichting Vers Beton zal een tariefswijziging tijdig meedelen aan de abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende abonnementsovereenkomsten. 

4.4 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Stichting Vers Beton gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele administratiekosten en achterstallige betalingen te vorderen. 

4.5 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de abonnementstermijn heeft de abonnee geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het abonnementsgeld. 

5. Herroepingsrecht 

5.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om bij het aangaan van een abonnement binnen een termijn van 14 dagen na aanmelding (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen (het herroepingsrecht). 

5.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen de hiervoor termijn contact op te nemen met [email protected] van Stichting Vers Beton en daarbij kenbaar te maken dat de abonnee aanspraak wenst te maken op het herroepingsrecht. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per e-mail. 

5.3 In het geval de abonnee gebruikmaakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde abonnementsgeld binnen 30 dagen retour. 

6. Abonnementsaanbiedingen (acties) 

6.1 Abonnementsaanbiedingen zijn alleen toepasbaar indien de abonnee het afgelopen jaar geen abonnement heeft gehad op Vers Beton. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting. 

7. Privacy 

7.1 Stichting Vers Beton verwerkt persoonsgegevens van de abonnee, onder meer ten behoeve van: 

  1. de uitvoering van de overeenkomst tussen Stichting Vers Beton en de abonnee; 
  2. het bijhouden van een administratie van alle abonnees. 

7.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Stichting Vers Beton, zoals gepubliceerd op de website, van toepassing. 

8. Klachten

8.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Stichting Vers Beton via [email protected]. Stichting Vers Beton zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst bericht sturen aan de abonnee. 

8.2 Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruikmaken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via ec.europa.eu/consumers/odr. 

9. Aansprakelijkheid 

9.1 Stichting Vers Beton is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Stichting Vers Beton is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Stichting Vers Beton komt. Stichting Vers Beton is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Stichting Vers Beton geleverd artikel of dienst, tenzij Stichting Vers Beton aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

9.2 Stichting Vers Beton is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Stichting Vers Beton gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, pandemie, ziekte van personeel van Stichting Vers Beton, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Stichting Vers Beton, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld door Stichting Vers Beton. Abonnee dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Stichting Vers Beton. Stichting Vers Beton is niet aansprakelijk voor enige schade die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Stichting Vers Beton is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Stichting Vers Beton de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. 

9.3 Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Stichting Vers Beton aan de abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Stichting Vers Beton en de abonnee. 

9.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementstarieven, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet- en tiepfouten. 

9. Overige bepalingen 

9.1 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldigheid of niet afdwingbaarheid blijkt te zijn, wordt deze als niet opgenomen beschouwt en geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

9.2 Op deze Algemene abonnementsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam de bevoegde rechter. 

9.3 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 30 mei 2023. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Voorwaarden.