Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Het Rotterdams Wijktheater

wil bijdragen aan een inclusieve en gelijkwaardige samenleving door het ontwikkelen en presenteren van sociaal-artistieke projecten met en voor mensen uit diverse Rotterdamse gemeenschappen. Daarbij krijgt hun authentieke verhaal en talent een podium. Onze projecten tonen we in buurthuizen in alle wijken van de stad maar ook in theaters en op scholen. Het bereiken van het juiste publiek is een belangrijk inhoudelijk onderdeel van ons werk, omdat we geloven dat sociale impact wordt veroorzaakt wanneer er herkenning plaatsvindt bij mensen met soortgelijke verhalen. Met onze projecten prikkelen we het inlevingsvermogen van mensen die deze verhalen nog niet kennen, maar er wel indirect mee te maken hebben. Via het tonen van persoonlijke verhalen en met verbeeldingskracht gaan we vervreemding tegen, dragen we bij aan begrip en menselijkheid en ontdekken we nieuwe kunstvormen.

De organisatie

De organisatie is gevestigd in het gebouw Islemunda en kent tien medewerkers.

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering en voor het strategisch beleid van de organisatie. Zij vertegenwoordigt het
Rotterdams Wijktheater extern en positioneert de organisatie.

De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht die een toezichthoudende en
adviserende rol heeft en eveneens de werkgeversrol vervult. De onafhankelijke Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden.

Bestuur en Toezicht hanteren de Governance Code Cultuur 2022 als richtinggevend kader voor goed bestuur en toezicht. Zie hier voor meer informatie.

De Raad van Toezicht – Generiek profiel en samenstelling

 • De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht opereren in het belang van de organisatie en binnen de visie en missie van het Rotterdams Wijktheater
 • Zij hebben kennis, ervaring of minimaal affiniteit met de sector kunst en cultuur, community arts en sociaal geëngageerde kunst
 • Zij hebben een gedegen kennis van de Rotterdamse samenleving
 • Zij beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis, hebben een ondernemende instelling en zien en benutten kansen voor ontwikkeling van de organisatie
 • De Raad van Toezicht is rolvast en bewaart een goede balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie voor de directie
 • De leden zijn integer, onpartijdig en onafhankelijk
 • De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht zijn collegiaal en sociaal ingesteld, bereid in teamverband te werken en werken goed samen met elkaar
 • Zij stellen voldoende tijd beschikbaar voor het werk, verbonden aan het toezichthouden
 • Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar met een mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor diezelfde periode

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de volgende competenties aanwezig zijn:

 • Relevante politieke-bestuurlijke ervaring; kennis van (gemeentelijke)
  besluitvormingsprocedures en het politiek-bestuurlijke krachtenveld in Rotterdam e.o.
 • Ervaring in de cultuursector en community arts; kennis van de positie en van de relevante ontwikkelingen op het gebied van (podium)kunst en community arts
 • Financiële deskundigheid; kennis en ervaring op gebied van financiering en bedrijfsvoering
 • Juridische competentie; affiniteit met privaatrecht en administratief (bestuurs)recht
 • Marketing; deskundigheid in positionering van organisaties en innovatie
 • Deskundigheid op gebied van culturele antropologie, toegespitst op de Rotterdamse
  samenleving

Specifiek profiel voor de thans te werven voorzitter Raad van Toezicht.

De voorzitter die wij nu werven past binnen het algemeen profiel van de Raad van Toezicht en heeft specifiek de volgende vaardigheden:

 • Is in staat een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht en heeft (werk)ervaring die dit aantoont
 • Heeft ervaring met de rol van toezichthouden, adviseren, en werkgeverschap
 • Draagt bij aan de diversiteit van de Raad
 • Weet de eigen positie van directeur-bestuurder en die van de toezichthouder in acht te
  nemen en te bewaken
 • Heeft politieke-bestuurlijke ervaring en kent bij voorkeur ook het politieke krachtenveld in Rotterdam
 • Is communicatief sterk en heeft een verbindend karakter
 • Is analytisch en strategisch ingesteld en heeft een helikopterview
 • Is zichtbaar en een netwerker

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert 6x per jaar. Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig overleg met de directeur-bestuurder over de lopende zaken en de voorbereiding van de vergaderingen. En ondersteunt deze bij vertegenwoordiging extern.

Bezoldiging

Aan de functie is geen bezoldiging verbonden. Jaarlijks wordt een bescheiden vergoeding voor gemaakte onkosten verstrekt.

Belangstellenden – reacties.

Wij nodigen belangstellenden voor de functie van voorzitter Raad van Toezicht uit vóór 14 oktober 2022 te reageren naar [email protected] t.a.v. de Raad van Toezicht.

Indien gewenst kan meer Informatie over het Rotterdams Wijktheater verkregen worden bij Jasmina brahimovic, directeur – bestuurder, 06-2954 0902. Voor Informatie over de Raad van Toezicht is Dilia van der Heem, lid RvT beschikbaar, 06-5135 2804.